2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim7.1 . SayıEditör
Yrd.Doç.Dr. Zekayi KAYA

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN

Anıl Grup Matbaacılık  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYavuz DEMİREL B. Dilek ÖZBEZEK  
Örgütlerde Zenginliğin Kaynağı Olarak Farklılıkların Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme Ss, 01-28
Diversity Management as a Source of Wealth in the Organization: A Conceptual Analysis
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşem ÇALIŞKUR  
Örgütlerde Güç Olgusu ve Gücün Kullanımı Ss, 29-48
Power Fact and Using Power in Organizations
Özet | Abstract | Tam Metin |

SERKAN AYLAN Özgür ARPACI Fatmanur Kübra CELİLOĞLU  
Bir İnternet Şikâyet Forumundaki Termal Otellere Yönelik Şikâyetlerin İncelenmesi Ss, 49-68
A Research on e-Complaints Towards Thermal Hotels From an Internet Complaint Forum
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin UZUNTARLA Uğur UĞRAK Gülsün ERİGÜÇ  
Personel Güçlendirme ve Sağlık Sektörü Ss, 69-84
Personnel Empowerment and Healthcare Sector
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent AKYÜZ Mustafa KESEN Abdullah OĞRAK  
Örgütsel Güven ve Akademik Özyeterlik Algısının Genel Sinizm ve Etik Dışı Davranışlara Etkisi Ss, 85-106
The Effect of Organizational Trust and Academic Self-Efficacy Perception on Overall Cynicism and Unethical Behaviors
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuri HACIEVLİYAGİL Ahmet ŞİT  
İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Sektör Farklılıklarının Finansal Oranlar Açısından Karşılaştırılması Ss, 107-122
Comparison of Sectoral Differences in Terms of Financial Ratios on Manufacturing Sub-Sectors
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk Laçin ARIKAN Didem ENGİNOĞLU  
Kurumsal Karnenin Bir Stratejik Yönetim Aracı Olarak İncelenmesi Ss, 123-138
Inspection of Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre SEZİCİ Hakan KARA  
İşgücüne Dâhil Olmayanların Örgütsel Adalet Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Saha Araştırması Ss, 139-164
A FieldResearch on the Investigation of Organizational Justice Expectations of Non-participation in the Labor Force
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail BEKÇİ Yusuf GÖR  
Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ss, 165-194
A Study on the Effect of Audit Quality of Corporate Governance Practices
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa KARABACAK Murat SAYILI  
Üniversite Öğrencilerinin Barınma Yeri Tercihleri: Havza Meslek Yüksekokulu Örneği Ss, 195-216
Sheltering Place Preferences of University Students: The Case of Havza Vocational School
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru Onurlubaş Hüseyin ÇAKIRLAR  
Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 217-242
A Research about Determination Factors that Affect Consumption of Milk and Milk Products of Consumers
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman AYDIN  
Türkiye’de Kadının İstihdamı ve Kadına Dair Sosyal Güvenlik Uygulamaları Ss, 243-258
Women Employment and Women-Related Social Security Practices in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Gökhan DOĞAN Ebru ONURLUBAŞ  
The Examination with the Aid of Almon Approach of Cobweb Theorem to Tomato Production in Turkey Ss, 259-272
Türkiye’de Domates Üretiminde Cobweb Teoreminin Almon Yaklaşımı ile İncelenmesi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe DURGUN KAYGISIZ Dilek GÖZE KAYA Levent KÖSEKAHYAOĞLU  
Türkiye’de Tasarruf, Yatırım, Cari Açık ve Büyüme: 1980-2014 Dönemi Üzerine Bir Nedensellik İlişkisi Analizi Ss, 273-300
Savings, Investment, Current Deficit And Growth In Turkey: A Causality Anaysis For 1980-2014 Period
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrettin TÜLEYKAN  
Faiz Dışı Fazla Ve Bazı Bütçe Verileri Arasında Nedensellik İlişkisi Ss, 301-322
Primary Surplus and Some Budget Items Between Relation of Causality
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan AKÇA Levent ŞAHİN Zekayi KAYA  
“PESTEL Analizi” ile Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkilerinin İncelenmesi Ss, 323-334
Investigation of Turkey-Germany Economic Relations Using “PESTEL Analysis”
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent ŞAHİN  
Tercihlerde Benzerlik Teorisinin Sınanması: Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Waemu’ya İhracatının Panel Çekim Modeliyle Analizi Ss, 335-348
Similarity in Preference Theory’s Testing: The Republic of Ivory Coast’s Export to Waemu With Analysis Panel Gravity Model
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu ASLANTAŞ ATEŞ  
Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi Ss, 349-366
Crypto Currencies, Bitcoin and Accounting
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KUTLUAY TUTAR Nuran YAZIRLI  
Hanehalkı Ev Dışı Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler: Nazilli Örneği Ss, 367-392
Household Home Outside Factors Affecting Food Consumption: Nazilli Example
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kuddusi YAZICI  
Türkiye’de Stratejik Planlama ve Bütçe İlişkisinin Güçlendirilmesi Ss, 393-428
Strengthening the Strategic Planning and Budget Relations in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir GÖKMEN  
Cumhuriyet'in İlk Yıllarından Bir Harita Örneği: 1927 Tarihli Tosya Kazası Haritası Ss, 429-454
An Example of a Map From Early Days of Turkish Republic: Tosya District’s Map Dated on 1927
Özet | Abstract | Tam Metin |

M.Murat KÖLE  
Çankırı İli için Deprem Olasılık Tahmini Ss, 455-470
Probability of Earthquake Occurrences to Cankiri Province
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ARSLAN  
Köy Sakinlerinin Gelecekten Beklentilerinde Köyün Yeri: Çankırı Ünür Köyü Örneği Ss, 471-496
The Village in the Expectations of the Rural Residents: The Case of Unur Village in Cankiri
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Dinçer GÜNEŞ Emin ÖZCAN  
Creating Safe Cities Through Environmental Design: Neighborhood Permeability and Burglary Rates in Diyarbakir, Turkey Ss, 497-518
Çevresel Düzenlemelerle Güvenli Kentler Oluşturmak: Mahallelerin Geçirgenliği ve Evden Hırsızlık Oranları, Diyarbakır, Türkiye
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BABACAN  
Yeni Medya ve Toplumsal İktidar Bağlamında Özne Ss, 519-542
New Media and Individual in the Context of Social Power
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münir CERRAHOĞLU  
Halk Biliminin İşlevsel Çözümleme Modellerine Göre Yâran Geleneği Ss, 543-558
Yaran Tradition With Regard to the Functional Analysis Models of Folklore
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celalettin YANIK Mustafa KARA  
Milliyetçiliğe Yönelik İki Kuramın Değerlendirilmesi: Modern Milliyetçi Kuram ve Etno-Sembolcü Milliyetçi Yaklaşım Ss, 559-582
The Evolution of the Two Nationalism Theories: Modern Nationalism Theory and Ethno-Symbolism Nationalism Theory
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail EFE  
30 Ekim 1918’den Ocak 1921’e Teşkilat, Tensîkât ve İcraatlarıyla Türk Jandarması Ss, 583-602
From 30 th October 1918 to January 1920, Turkish Gendarmery and its Corps, Reforms and Operations
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celil BOZKURT  
Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği ve Faaliyetleri Ss, 603-622
Turkey Association of Struggle Against Zionism and It’s Activities
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem GENÇ  
Küçük Frank Yıllıkları I: Aziz Amand Yıllığı Ss, 623-638
Minor Frankish Annals I: Saint Amand Annals
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Bilgen YUMUŞAK  
“Ankara” Romanında Kimlik Bunalımı Ss, 639-652
Identity Crisis In The Novel "Ankara"
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümine ÇAKIR  
1980 Sonrası Türk Şiirinde Divan Şiiri Nazım Şekillerinin Kullanımına Dair Ss, 653-684
For the Use of Divan Poetry Verse Forms in the Turkish Poetry After 1980
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya KILIÇKAYA  
Oğuz Atay’ın “Unutulan” ve “Korkuyu Beklerken” Adlı Hikâyelerinde Gotik Unsurlar Ss, 685-696
Gothic Elements In Oğuz Atay’s " Unutulan" and " Korkuyu Beklerken "
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın GÖRMEZ Zehra EKİNEKER  
The Sources of Inspiration for Happy Birthday, Wanda June by Kurt Vonnegut: Odyssey and Ernest Hemıngway Ss, 697-706
Kurt Vonnegut’in Happy Birthday, Wanda June Oyununun İlham Kaynakları: Odise Destanı ve Ernest Hemingway
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap DEMİRİZ Fatma ARPACI  
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Büyük Ebeveynleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi Ss, 707-726
A Study into the Views of the Preschool Children over their Grandparents
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atınç OLCAY Bülent DÖŞ  
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim Yöntemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Ss, 727-750
Determination of the Tourism Education of Students' Opinions on the Internet-Based Distance Education Methods
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Kübra GÜLER Sevda Gülşah YILDIRIM Mustafa Çağrı GÜRBÜZ Demet KOÇ  
Review on Professional Values of Teacher Candidates Ss, 751-766
Öğretmen Adaylarının Mesleki Değerleri Üzerine Bir İnceleme
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz TOPKAYA Hakan AKDAĞ  
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği) Ss, 767-786
Prospective Social Studies Teachers’ Views About Syrian Defector (Kilis 7 Aralık University Sample)
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkim IŞIK Nuriye SEMERCİ  
İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerine İngilizce Kelime Öğretiminde Eğitsel Oyunların Akademik Başarıya Etkisi Ss, 787-804
The Effect of Teaching English Vocabulary to Third Graders through Educational Games on Academic Achievement
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müzeyyen BULUT ÖZEK  
Ebeveynlerin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 805-818
Examining Media Literacy Level of Parents in Terms of Different Variables
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut BIYAN  
Bulanık Mantık Tabanlı Çalışan Disiplin Kurulu Yazılımının Gerçekleştirilmesi Ss, 819-842
Carrying Out Discipline Committee Software Working Based on Fuzzy Logic
Özet | Abstract | Tam Metin |

Satı DİL Fatma OZ  
Hemşirelik Öğrencilerine Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Dersinde Uygulanan İnteraktif Öğretim Stratejilerin Etkinliği Ss, 843-862
Effects of Applied Interactive Teaching Strategies on Self Awareness and Communication Management Course to Nursing Students
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun YEŞİLTAŞ Orhan ADIGÜZEL  
Evde Sağlık Hizmetlerinde Hasta Yakınlarının Memnuniyeti Ss, 863-880
The Patients’ Relatives Satisfication in Home Health Care Services
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür ÖNDER Erdal GÜLER  
Türkiye’de Yerel Demokrasi Açısından Kent Konseyleri Üzerine Bir Araştırma: Kütahya Kent Konseyi Örneği Ss, 881-902
An Research on the City Council from Local Democracy in Turkey: Example of Kutahya City Council
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÖZGÜR Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE  
Türkiye’nin Büyükşehir Belediyesi Sistemi:1982-2015 Ss, 903-926
Turkish Metropolitan Municipality System: 1982-2015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemalettin ŞEN  
İslam Hukuku Açısından Mahremiyet-Zaman İlişkisine Mukayeseli Bir Bakış Ss, 927-946
A Comparative Overview to the Relationship between Privacy and Time in Terms of Islamic Law
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DAĞ  
David Hume’un Siyasal Ekonomisi ve İnsan Doğası Ss, 947-968
David Hume’s Political Economy and Human Nature
Özet | Abstract | Tam Metin |

Göksel GÖKER  
Bir Gözetim Aracı Olarak Periscope Ss, 969-992
Periscope as a Medium of Surveillance
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat ÇELEBİ  
Michel Foucault’da Arkeolojik Çözümleme ve Arkeolojik Çözümlemenin Süreksizlik Tezi Ss, 993-1014
Michel Foucault’s Archaeological Analysis and Discontinuity Thesis of the Archaeological Analysis
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şakir EŞİTTİ  
Narcotizing Effect of Social Media Ss, 1015-1030
Sosyal Medyanın Uyuşturan Etkisi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri