2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim7.1 . SayıEditör
Yrd.Doç.Dr. Zekayi KAYA

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Hakan ARSLAN

Anıl Grup Matbaacılık  2016

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYavuz DEMİREL B. Dilek ÖZBEZEK  
Örgütlerde Zenginliğin Kaynağı Olarak Farklılıkların Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme Ss, 01-28
Diversity Management as a Source of Wealth in the Organization: A Conceptual Analysis
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşem ÇALIŞKUR  
Örgütlerde Güç Olgusu ve Gücün Kullanımı Ss, 29-48
Power Fact and Using Power in Organizations
Özet | Abstract | Tam Metin |

SERKAN AYLAN Özgür ARPACI Fatmanur Kübra CELİLOĞLU  
Bir İnternet Şikâyet Forumundaki Termal Otellere Yönelik Şikâyetlerin İncelenmesi Ss, 49-68
A Research on e-Complaints Towards Thermal Hotels From an Internet Complaint Forum
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin UZUNTARLA Uğur UĞRAK Gülsün ERİGÜÇ  
Personel Güçlendirme ve Sağlık Sektörü Ss, 69-84
Personnel Empowerment and Healthcare Sector
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bülent AKYÜZ Mustafa KESEN Abdullah OĞRAK  
Örgütsel Güven ve Akademik Özyeterlik Algısının Genel Sinizm ve Etik Dışı Davranışlara Etkisi Ss, 85-106
The Effect of Organizational Trust and Academic Self-Efficacy Perception on Overall Cynicism and Unethical Behaviors
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nuri HACIEVLİYAGİL Ahmet ŞİT  
İmalat Sanayi Alt Sektörlerinde Sektör Farklılıklarının Finansal Oranlar Açısından Karşılaştırılması Ss, 107-122
Comparison of Sectoral Differences in Terms of Financial Ratios on Manufacturing Sub-Sectors
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cenk Laçin ARIKAN Didem ENGİNOĞLU  
Kurumsal Karnenin Bir Stratejik Yönetim Aracı Olarak İncelenmesi Ss, 123-138
Inspection of Balanced Scorecard as a Strategic Management Tool
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emre SEZİCİ Hakan KARA  
İşgücüne Dâhil Olmayanların Örgütsel Adalet Beklentilerinin İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Saha Araştırması Ss, 139-164
A FieldResearch on the Investigation of Organizational Justice Expectations of Non-participation in the Labor Force
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail BEKÇİ Yusuf GÖR  
Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Denetim Kalitesine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ss, 165-194
A Study on the Effect of Audit Quality of Corporate Governance Practices
Özet | Abstract | Tam Metin |

Musa KARABACAK Murat SAYILI  
Üniversite Öğrencilerinin Barınma Yeri Tercihleri: Havza Meslek Yüksekokulu Örneği Ss, 195-216
Sheltering Place Preferences of University Students: The Case of Havza Vocational School
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru Onurlubaş Hüseyin ÇAKIRLAR  
Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 217-242
A Research about Determination Factors that Affect Consumption of Milk and Milk Products of Consumers
Özet | Abstract | Tam Metin |

Süleyman AYDIN  
Türkiye’de Kadının İstihdamı ve Kadına Dair Sosyal Güvenlik Uygulamaları Ss, 243-258
Women Employment and Women-Related Social Security Practices in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Gökhan DOĞAN Ebru ONURLUBAŞ  
The Examination with the Aid of Almon Approach of Cobweb Theorem to Tomato Production in Turkey Ss, 259-272
Türkiye’de Domates Üretiminde Cobweb Teoreminin Almon Yaklaşımı ile İncelenmesi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe DURGUN KAYGISIZ Dilek GÖZE KAYA Levent KÖSEKAHYAOĞLU  
Türkiye’de Tasarruf, Yatırım, Cari Açık ve Büyüme: 1980-2014 Dönemi Üzerine Bir Nedensellik İlişkisi Analizi Ss, 273-300
Savings, Investment, Current Deficit And Growth In Turkey: A Causality Anaysis For 1980-2014 Period
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrettin TÜLEYKAN  
Faiz Dışı Fazla Ve Bazı Bütçe Verileri Arasında Nedensellik İlişkisi Ss, 301-322
Primary Surplus and Some Budget Items Between Relation of Causality
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan AKÇA Levent ŞAHİN Zekayi KAYA  
“PESTEL Analizi” ile Türkiye-Almanya Ekonomik İlişkilerinin İncelenmesi Ss, 323-334
Investigation of Turkey-Germany Economic Relations Using “PESTEL Analysis”
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent ŞAHİN  
Tercihlerde Benzerlik Teorisinin Sınanması: Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Waemu’ya İhracatının Panel Çekim Modeliyle Analizi Ss, 335-348
Similarity in Preference Theory’s Testing: The Republic of Ivory Coast’s Export to Waemu With Analysis Panel Gravity Model
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burcu ASLANTAŞ ATEŞ  
Kripto Para Birimleri, Bitcoin ve Muhasebesi Ss, 349-366
Crypto Currencies, Bitcoin and Accounting
Özet | Abstract | Tam Metin |

Filiz KUTLUAY TUTAR Nuran YAZIRLI  
Hanehalkı Ev Dışı Gıda Tüketimini Etkileyen Faktörler: Nazilli Örneği Ss, 367-392
Household Home Outside Factors Affecting Food Consumption: Nazilli Example
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kuddusi YAZICI  
Türkiye’de Stratejik Planlama ve Bütçe İlişkisinin Güçlendirilmesi Ss, 393-428
Strengthening the Strategic Planning and Budget Relations in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bekir GÖKMEN  
Cumhuriyet'in İlk Yıllarından Bir Harita Örneği: 1927 Tarihli Tosya Kazası Haritası Ss, 429-454
An Example of a Map From Early Days of Turkish Republic: Tosya District’s Map Dated on 1927
Özet | Abstract | Tam Metin |

M.Murat KÖLE  
Çankırı İli için Deprem Olasılık Tahmini Ss, 455-470
Probability of Earthquake Occurrences to Cankiri Province
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ARSLAN  
Köy Sakinlerinin Gelecekten Beklentilerinde Köyün Yeri: Çankırı Ünür Köyü Örneği Ss, 471-496
The Village in the Expectations of the Rural Residents: The Case of Unur Village in Cankiri
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail Dinçer GÜNEŞ Emin ÖZCAN  
Creating Safe Cities Through Environmental Design: Neighborhood Permeability and Burglary Rates in Diyarbakir, Turkey Ss, 497-518
Çevresel Düzenlemelerle Güvenli Kentler Oluşturmak: Mahallelerin Geçirgenliği ve Evden Hırsızlık Oranları, Diyarbakır, Türkiye
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Emin BABACAN  
Yeni Medya ve Toplumsal İktidar Bağlamında Özne Ss, 519-542
New Media and Individual in the Context of Social Power
Özet | Abstract | Tam Metin |

Münir CERRAHOĞLU  
Halk Biliminin İşlevsel Çözümleme Modellerine Göre Yâran Geleneği Ss, 543-558
Yaran Tradition With Regard to the Functional Analysis Models of Folklore
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celalettin YANIK Mustafa KARA  
Milliyetçiliğe Yönelik İki Kuramın Değerlendirilmesi: Modern Milliyetçi Kuram ve Etno-Sembolcü Milliyetçi Yaklaşım Ss, 559-582
The Evolution of the Two Nationalism Theories: Modern Nationalism Theory and Ethno-Symbolism Nationalism Theory
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail EFE  
30 Ekim 1918’den Ocak 1921’e Teşkilat, Tensîkât ve İcraatlarıyla Türk Jandarması Ss, 583-602
From 30 th October 1918 to January 1920, Turkish Gendarmery and its Corps, Reforms and Operations
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celil BOZKURT  
Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği ve Faaliyetleri Ss, 603-622
Turkey Association of Struggle Against Zionism and It’s Activities
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem GENÇ  
Küçük Frank Yıllıkları I: Aziz Amand Yıllığı Ss, 623-638
Minor Frankish Annals I: Saint Amand Annals
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fatma Bilgen YUMUŞAK  
“Ankara” Romanında Kimlik Bunalımı Ss, 639-652
Identity Crisis In The Novel "Ankara"
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümine ÇAKIR  
1980 Sonrası Türk Şiirinde Divan Şiiri Nazım Şekillerinin Kullanımına Dair Ss, 653-684
For the Use of Divan Poetry Verse Forms in the Turkish Poetry After 1980
Özet | Abstract | Tam Metin |

Derya KILIÇKAYA  
Oğuz Atay’ın “Unutulan” ve “Korkuyu Beklerken” Adlı Hikâyelerinde Gotik Unsurlar Ss, 685-696
Gothic Elements In Oğuz Atay’s " Unutulan" and " Korkuyu Beklerken "
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aydın GÖRMEZ Zehra EKİNEKER  
The Sources of Inspiration for Happy Birthday, Wanda June by Kurt Vonnegut: Odyssey and Ernest Hemıngway Ss, 697-706
Kurt Vonnegut’in Happy Birthday, Wanda June Oyununun İlham Kaynakları: Odise Destanı ve Ernest Hemingway
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap DEMİRİZ Fatma ARPACI  
Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Büyük Ebeveynleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi Ss, 707-726
A Study into the Views of the Preschool Children over their Grandparents
Özet | Abstract | Tam Metin |

Atınç OLCAY Bülent DÖŞ  
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İnternete Dayalı Uzaktan Eğitim Yöntemine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Ss, 727-750
Determination of the Tourism Education of Students' Opinions on the Internet-Based Distance Education Methods
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hatice Kübra GÜLER Sevda Gülşah YILDIRIM Mustafa Çağrı GÜRBÜZ Demet KOÇ  
Review on Professional Values of Teacher Candidates Ss, 751-766
Öğretmen Adaylarının Mesleki Değerleri Üzerine Bir İnceleme
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz TOPKAYA Hakan AKDAĞ  
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Suriyeli Sığınmacılar Hakkındaki Görüşleri (Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği) Ss, 767-786
Prospective Social Studies Teachers’ Views About Syrian Defector (Kilis 7 Aralık University Sample)
Özet | Abstract | Tam Metin |

İlkim IŞIK Nuriye SEMERCİ  
İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerine İngilizce Kelime Öğretiminde Eğitsel Oyunların Akademik Başarıya Etkisi Ss, 787-804
The Effect of Teaching English Vocabulary to Third Graders through Educational Games on Academic Achievement
Özet | Abstract | Tam Metin |

Müzeyyen BULUT ÖZEK  
Ebeveynlerin Medya Okuryazarlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 805-818
Examining Media Literacy Level of Parents in Terms of Different Variables
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mesut BIYAN  
Bulanık Mantık Tabanlı Çalışan Disiplin Kurulu Yazılımının Gerçekleştirilmesi Ss, 819-842
Carrying Out Discipline Committee Software Working Based on Fuzzy Logic
Özet | Abstract | Tam Metin |

Satı DİL Fatma OZ  
Hemşirelik Öğrencilerine Kendini Tanıma ve İletişim Yönetimi Dersinde Uygulanan İnteraktif Öğretim Stratejilerin Etkinliği Ss, 843-862
Effects of Applied Interactive Teaching Strategies on Self Awareness and Communication Management Course to Nursing Students
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aysun YEŞİLTAŞ Orhan ADIGÜZEL  
Evde Sağlık Hizmetlerinde Hasta Yakınlarının Memnuniyeti Ss, 863-880
The Patients’ Relatives Satisfication in Home Health Care Services
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgür ÖNDER Erdal GÜLER  
Türkiye’de Yerel Demokrasi Açısından Kent Konseyleri Üzerine Bir Araştırma: Kütahya Kent Konseyi Örneği Ss, 881-902
An Research on the City Council from Local Democracy in Turkey: Example of Kutahya City Council
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hüseyin ÖZGÜR Pınar SAVAŞ YAVUZÇEHRE  
Türkiye’nin Büyükşehir Belediyesi Sistemi:1982-2015 Ss, 903-926
Turkish Metropolitan Municipality System: 1982-2015
Özet | Abstract | Tam Metin |

Cemalettin ŞEN  
İslam Hukuku Açısından Mahremiyet-Zaman İlişkisine Mukayeseli Bir Bakış Ss, 927-946
A Comparative Overview to the Relationship between Privacy and Time in Terms of Islamic Law
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet DAĞ  
David Hume’un Siyasal Ekonomisi ve İnsan Doğası Ss, 947-968
David Hume’s Political Economy and Human Nature
Özet | Abstract | Tam Metin |

Göksel GÖKER  
Bir Gözetim Aracı Olarak Periscope Ss, 969-992
Periscope as a Medium of Surveillance
Özet | Abstract | Tam Metin |

Vedat ÇELEBİ  
Michel Foucault’da Arkeolojik Çözümleme ve Arkeolojik Çözümlemenin Süreksizlik Tezi Ss, 993-1014
Michel Foucault’s Archaeological Analysis and Discontinuity Thesis of the Archaeological Analysis
Özet | Abstract | Tam Metin |

Şakir EŞİTTİ  
Narcotizing Effect of Social Media Ss, 1015-1030
Sosyal Medyanın Uyuşturan Etkisi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri