2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim6.2 . SayıEditör
Prof.Dr. Hasan AKÇA

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Zekayi KAYA

Anıl Grup Matbaacılık  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Yulafcı Murat SAYILI  
Samsun İlinde Kırsal Göç Üzerinde Etkili Olan Faktörler Ss, 001-016
Factors Affecting Rural Migration in Samsun Province
Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen EREŞ  
Türkiye’de Göçmen Eğitimi Sorunsalı ve Göçmen Eğitiminde Farklılığın Yönetimi Ss, 017-030
Problematic of Migrant Education and Diversity Management for Immigrant Education in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ÖZYÜREK Filiz ERBAY  
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 031-048
The Investigation of Relationship between Teaching Attitudes and Life Satisfaction of Preschool Teachers
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande EROL  
Rauf Denktaş’ın Ankara’daki Zorunlu İkamet Yılları Ve Faaliyetleri (1964-1968) Ss, 049-070
The Exile Years Of Rauf Denktash’s In Ankara and His Activities (1964-1968)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsin ALTUN  
Mukaddime’ye Giriş: Kahır ve Şiddete Dayalı Siyasetin Yükseliş ve Düşüşü Ss, 071-112
An Introduction to the Muqaddimah: The Rise and fall of the Overwhelming and Violent Politics
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut EKİYOR Selma ARSLANTAŞ  
Sağlık Sektöründe İşgören Motivasyonunun İnovasyon Performansına Etkileri Ss, 113-136
Impacts of Employee Motivation in the Health Sector on Innovation Performance
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih AYAZ  
Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranış Düzeyleri Ss, 137-154
Levels of School Principals’ Instructional Leadership Behaviors According to Teachers' Perceptions
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman GÜRMAN ŞAHİN  
Hamdi Gökalp Akalın’ın Şiirlerinde Gurbet Ss, 155-172
The Homesickness in Hamdi Gökalp Akalın’s Poerty
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümmügülsüm TANMAN ZIPLAR  
Dünyada ve Türkiye’de Yaşlılık Hizmetleri Ss, 173-194
Aging Services in Turkey and the World
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel KAYA Ahmet ÇOBAN, Abdulkadir TIĞLI  
Ücret Rejimlerinin ABD ile Türkiye Açısından Avantaj ve Dezavantajları Ss, 195-222
The Advantages and Disadvantages of Wage Regimes in terms of the USA and Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ÇETİN İbrahim GUNDAK, Hasibe Hande ÇETİN  
E-İşletme Güvenliği ve Siber Saldırılar Üzerine Bir Araştırma Ss, 223-240
A Research on E-Business Security and Cyber Attacks
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ŞAHİN  
Türkiye’nin Emek Yoğun Mallarda Rekabet Gücünün Ölçümü: BRIC Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Analiz Ss, 241-262
Measuring the Competitiveness of Turkey’s Labor Intensive Goods: Comparative Analysis with BRIC Countries
Özet | Abstract | Tam Metin |

MÜCAHİT KÖSE Nida BAYINDIR, Hüseyin ÇAVDAR  
Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri Ss, 263-272
Primary School Teachers' Criteria of How They Chose Content for Science Classes
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza CEYHAN COŞTU  
‘Felsefe Mecmuası’ Üzerine Bir Araştırma Ss, 273-292
A Research on the Journal of Philosophy (Felsefe Mecmuası)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Niyazi GÜMÜŞ Esma ERTÜRK, Şerife ŞEN  
Kastamonu Halkının Kastamonu Üniversitesi’ne Yönelik Algılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 293-312
A Research Conducted to Investigate Perception of Kastamonu Citizens about Kastamonu University
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa BABADAĞ  
Demografik Faktörlerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Uygulama Ss, 313-332
Influence of Demographic Factors on Organizational Commitment: A Study
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmet AKBAŞ  
Bölgesel Kalkınma’da Yönetişim Kavramı Ss, 333-354
The Concept of Governance in Regional Development
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal DİL  
Demokrasi İhtiyacını Felsefi Düşünme Yöntemiyle Doyurmak Ss, 355-372
To Satisfy the Need for Democracy by the Method of Philosophical Thinking
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş ŞİMŞEK  
Polis Örgütünde Üç Tarz-ı Pragmatizm Ss, 373-388
Three Style Pragmatism in Police Organization
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde ÖZARAS Satı DİL  
Çankırı’da Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Bireylerin Memnuniyet Durumlarını Etkileyen Sosyo-demografik, Çevresel ve Psikososyal Faktörlerin İncelenmesi Ss, 389-404
Evaluation of Socio-demographic, Environmental and Psychosocial Factors Affecting the Satisfaction of Individuals applying to the Family Health Centers in Çankırı
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN  
Uluslararası ve Yurtiçi Ticarette Taşıma Türlerinin Payı: Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Uygulaması Ss, 405-436
The Share of Transport Modes in Domestic and International Trade: An Analytic Hierarchy Process (AHP) Application
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe N. YERELİ Nilgün KAYALI, Lale DEMİRLİOĞLU  
Karma Maliyet Yöntemi ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama Ss, 437-464
Hybrid Cost Method and A Textile Company Application
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Levent ERDAŞ Ezgi CEVHER  
Bankacılık Sektöründe Çalışanların Beklentilerine Yönelik Bir Araştırma: Isparta İlinde Bir Uygulama Ss, 465-486
An Investigation of Employee Expectations in Banking Sector: An Application in Isparta
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet AKALIN  
Orta Sınıfa Yönelik Konut Reklamlarının Göstergebilimsel Yöntemle Analizi Ss, 487-514
Analysis of Housing Ads Targeting Middle Class by Means of Semiological Method
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk ÜNAL Songül TEKDEMİR, Sami YALDIZBAŞ  
Kamu Çalışanlarının Sanal Kaytarma Amaçları Üzerine Ampirik Bir Araştırma Ss, 515-534
An Empirical Research on the Public Officials’ Objectives of Cyberloafing: A Case of a Public Institution
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KESEN  
Örgütsel Demokrasinin Çalışan Performansı Üzerine Etkileri: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü Ss, 535-562
The Effects of Organizational Democracy on Employee Performance: The Mediating Role of Organizational Identification
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Yunus BİLGİLİ  
Anayasal Bir Hak Olarak Çevre Hakkı Ss, 563-584
Right to Environment as a Constitutional Right
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamiyet SAYAN  
Eğitim ve Öğretmen Ss, 585-596
Education and Teacher
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal BAYTEMİR Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU, İlker KÖSTERELİOĞLU  
Algılanan Okul Yaşantıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 597-608
Adaptation of Perceived School Experiences Scale to Turkish: Validity and Reliability Study
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım ÇANDIR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İlk Düşen Kırmızı Ss, 609-616

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri