2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim6.2 . SayıEditör
Prof.Dr. Hasan AKÇA

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Zekayi KAYA

Anıl Grup Matbaacılık  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet Yulafcı Murat SAYILI  
Samsun İlinde Kırsal Göç Üzerinde Etkili Olan Faktörler Ss, 001-016
Factors Affecting Rural Migration in Samsun Province
Özet | Abstract | Tam Metin |

Figen EREŞ  
Türkiye’de Göçmen Eğitimi Sorunsalı ve Göçmen Eğitiminde Farklılığın Yönetimi Ss, 017-030
Problematic of Migrant Education and Diversity Management for Immigrant Education in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Arzu ÖZYÜREK Filiz ERBAY  
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretmenlik Tutumları İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 031-048
The Investigation of Relationship between Teaching Attitudes and Life Satisfaction of Preschool Teachers
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hande EROL  
Rauf Denktaş’ın Ankara’daki Zorunlu İkamet Yılları Ve Faaliyetleri (1964-1968) Ss, 049-070
The Exile Years Of Rauf Denktash’s In Ankara and His Activities (1964-1968)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhsin ALTUN  
Mukaddime’ye Giriş: Kahır ve Şiddete Dayalı Siyasetin Yükseliş ve Düşüşü Ss, 071-112
An Introduction to the Muqaddimah: The Rise and fall of the Overwhelming and Violent Politics
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aykut EKİYOR Selma ARSLANTAŞ  
Sağlık Sektöründe İşgören Motivasyonunun İnovasyon Performansına Etkileri Ss, 113-136
Impacts of Employee Motivation in the Health Sector on Innovation Performance
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Fatih AYAZ  
Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranış Düzeyleri Ss, 137-154
Levels of School Principals’ Instructional Leadership Behaviors According to Teachers' Perceptions
Özet | Abstract | Tam Metin |

Asuman GÜRMAN ŞAHİN  
Hamdi Gökalp Akalın’ın Şiirlerinde Gurbet Ss, 155-172
The Homesickness in Hamdi Gökalp Akalın’s Poerty
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ümmügülsüm TANMAN ZIPLAR  
Dünyada ve Türkiye’de Yaşlılık Hizmetleri Ss, 173-194
Aging Services in Turkey and the World
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel KAYA Ahmet ÇOBAN, Abdulkadir TIĞLI  
Ücret Rejimlerinin ABD ile Türkiye Açısından Avantaj ve Dezavantajları Ss, 195-222
The Advantages and Disadvantages of Wage Regimes in terms of the USA and Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan ÇETİN İbrahim GUNDAK, Hasibe Hande ÇETİN  
E-İşletme Güvenliği ve Siber Saldırılar Üzerine Bir Araştırma Ss, 223-240
A Research on E-Business Security and Cyber Attacks
Özet | Abstract | Tam Metin |

Dilek ŞAHİN  
Türkiye’nin Emek Yoğun Mallarda Rekabet Gücünün Ölçümü: BRIC Ülkeleri İle Karşılaştırmalı Analiz Ss, 241-262
Measuring the Competitiveness of Turkey’s Labor Intensive Goods: Comparative Analysis with BRIC Countries
Özet | Abstract | Tam Metin |

MÜCAHİT KÖSE Nida BAYINDIR, Hüseyin ÇAVDAR  
Sınıf Öğretmenlerinin Fen Bilimleri Konularının İçeriğini Belirlemedeki Kriterleri Ss, 263-272
Primary School Teachers' Criteria of How They Chose Content for Science Classes
Özet | Abstract | Tam Metin |

Feyza CEYHAN COŞTU  
‘Felsefe Mecmuası’ Üzerine Bir Araştırma Ss, 273-292
A Research on the Journal of Philosophy (Felsefe Mecmuası)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Niyazi GÜMÜŞ Esma ERTÜRK, Şerife ŞEN  
Kastamonu Halkının Kastamonu Üniversitesi’ne Yönelik Algılarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 293-312
A Research Conducted to Investigate Perception of Kastamonu Citizens about Kastamonu University
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa BABADAĞ  
Demografik Faktörlerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Uygulama Ss, 313-332
Influence of Demographic Factors on Organizational Commitment: A Study
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmet AKBAŞ  
Bölgesel Kalkınma’da Yönetişim Kavramı Ss, 333-354
The Concept of Governance in Regional Development
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal DİL  
Demokrasi İhtiyacını Felsefi Düşünme Yöntemiyle Doyurmak Ss, 355-372
To Satisfy the Need for Democracy by the Method of Philosophical Thinking
Özet | Abstract | Tam Metin |

Savaş ŞİMŞEK  
Polis Örgütünde Üç Tarz-ı Pragmatizm Ss, 373-388
Three Style Pragmatism in Police Organization
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde ÖZARAS Satı DİL  
Çankırı’da Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuran Bireylerin Memnuniyet Durumlarını Etkileyen Sosyo-demografik, Çevresel ve Psikososyal Faktörlerin İncelenmesi Ss, 389-404
Evaluation of Socio-demographic, Environmental and Psychosocial Factors Affecting the Satisfaction of Individuals applying to the Family Health Centers in Çankırı
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf BAYRAKTUTAN Mehmet ÖZBİLGİN  
Uluslararası ve Yurtiçi Ticarette Taşıma Türlerinin Payı: Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Uygulaması Ss, 405-436
The Share of Transport Modes in Domestic and International Trade: An Analytic Hierarchy Process (AHP) Application
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe N. YERELİ Nilgün KAYALI, Lale DEMİRLİOĞLU  
Karma Maliyet Yöntemi ve Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama Ss, 437-464
Hybrid Cost Method and A Textile Company Application
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Levent ERDAŞ Ezgi CEVHER  
Bankacılık Sektöründe Çalışanların Beklentilerine Yönelik Bir Araştırma: Isparta İlinde Bir Uygulama Ss, 465-486
An Investigation of Employee Expectations in Banking Sector: An Application in Isparta
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet AKALIN  
Orta Sınıfa Yönelik Konut Reklamlarının Göstergebilimsel Yöntemle Analizi Ss, 487-514
Analysis of Housing Ads Targeting Middle Class by Means of Semiological Method
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk ÜNAL Songül TEKDEMİR, Sami YALDIZBAŞ  
Kamu Çalışanlarının Sanal Kaytarma Amaçları Üzerine Ampirik Bir Araştırma Ss, 515-534
An Empirical Research on the Public Officials’ Objectives of Cyberloafing: A Case of a Public Institution
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa KESEN  
Örgütsel Demokrasinin Çalışan Performansı Üzerine Etkileri: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü Ss, 535-562
The Effects of Organizational Democracy on Employee Performance: The Mediating Role of Organizational Identification
Özet | Abstract | Tam Metin |

Muhammed Yunus BİLGİLİ  
Anayasal Bir Hak Olarak Çevre Hakkı Ss, 563-584
Right to Environment as a Constitutional Right
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hamiyet SAYAN  
Eğitim ve Öğretmen Ss, 585-596
Education and Teacher
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kemal BAYTEMİR Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU, İlker KÖSTERELİOĞLU  
Algılanan Okul Yaşantıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ss, 597-608
Adaptation of Perceived School Experiences Scale to Turkish: Validity and Reliability Study
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kazım ÇANDIR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İlk Düşen Kırmızı Ss, 609-616

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri