2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim6.1 . SayıEditör
Prof.Dr. Hasan AKÇA

Editör Yardımcısı
Doç.Dr. Ensar ÇETİN-Yrd.Doç.Dr. Zekayi KAYA

Anıl Grup Matbaacılık  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet GÜNEY  
Nispi Fiyatlarla Genişletilmiş Frenkel-Bilson Parasal Döviz Kuru Modelinin Türkiye’de Geçerliliği Ss, 01-24
Does Frenkel-Bilson Monetary Exchange Model Augmented with Relative Prices Hold in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi Cevher  
Türkiyedeki Vakıf Üniversitelerinin Eğitim Faaliyetlerinin Mevcut Durumunun Araştırılması Ss, 25-50
A Research of the Current Situation of Educatıonal Activities of Foundation Universities in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Karaca Sezen BOZYİĞİT  
Tüketime Etki Eden Sosyalleşme Faktörleri: Adolesanlara Yönelik Bir Uygulama Ss, 51-72
Socialization Factors Affecting Consumption: The Study for Adolescence
Özet | Abstract | Tam Metin |

HİLAL ÇİFTÇİ  
Siyaset Kültürümüzde Ahde Vefâ ve Nakz-i Ahd Ss, 73-84
Ahde Vefâ and Nakz-i Ahd in our Political Culture
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral EROL FİDAN Şerife SUBAŞI  
Türkiye’deki Muhasebe Öğretim Elemanlarının Sayısal Çağda Teknoloji Kullanımına İlişkin Durum Tespiti Ss, 85-112
Assessment of Technology Use by Accounting Lecturers in Turkey in Digital Age
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan TİYEK Kadir PEKER  
Örgütsel Etik Davranışlar: Bir Araştırma Ss, 113-136
Organizational Ethical Behaviors: A Study
Özet | Abstract | Tam Metin |

ALİ MARAUF ALASKAN Ayşegül BİLGE Çağnur ŞARMAN  
Şaman Davulu Dinlemenin Ruhsal Duruma Etkisi Ss, 137-150
The Effect of Shamanic Drum Listening on Mental Status
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap ÇABUK Hatice DOĞAN SÜDAŞ Deniz ZEREN  
Sahip Olmak Yerine Paylaşmak: Tüketicilerin Paylaşma Davranışlarının Unsurlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma Ss, 151-168
Sharing Versus Having: A Study of Determining the Factors of Consumer Sharing Behaviour
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde Yılmaz  
Türkiye’de Yaşayan Çerkeslerin Anadilde Eğitim Sorunlarının Sosyal Çözülme Doğrultusunda Analizi Ss, 169-188
Analysing the Problems about Training the Mother Tongue of the Circassians in Turkey Accordance with the Social Resolvation
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümine ÇAKIR  
Dîvâne Mehmed Çelebi’nin Müseddesi ve Müseddese Yapılan Tazminler Üzerine Ss, 189-210
The Museddes of Divane Mehmed Celebi and the Tazmin on Museddes
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevdiye Ersoy YILMAZ Emine ÇETİNEL  
Örgütsel Ölüm: Adaptasyon Teorileri Bağlamında Bir Değerlendirme Ss, 211-230
Organizational Death: An Assessment in the Context of Adaptation Theories
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrettin TÜLEYKAN  
Mali Teşvik Uygulamalarında Ar-Ge ve Önemi Ss, 231-254
Financial Incentives and the Importance of R & D
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YAMAN Sefa DÜNDAR  
Cebir Eğitimi Almayan Öğrenciler Problem Çözümlerinde Denklemleri Kullanabiliyorlar mı? Ss, 255-276
Can the Students who haven't taken any Algebra Education Use Equations while Solving Problems?
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elvan KARAKOÇ Yılmaz ŞENDURUR  
İlköğretim Okullarındaki Özengen Müzik Eğitiminin Öğrencilerin Müziksel Davranışlarına Yansıması Ss, 277-290
The Reflection of the Amateur Music Education in Primary Schools to the Musical Behaviours of the Students
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rafet Günay Hasan AYDIN Fadime KOÇ DAMGACI  
Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Çokkültürlü Eğitim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Ss, 291-312
Metaphoric Perceptions of Faculty Members’ Regarding Multicultural Education
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TAŞLIYAN Melda HARBALIOĞLU Bengü HIRLAK  
Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma Ss, 313-334
The Effect of Empowerment on Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behaviour: A Study on Academic Personnel
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat SAYILI Mehmet ÖZBAYRAM  
Tokat İlinde Orman Ürünleri Endüstrisinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Ss, 335-354
Present Status, Problems and Suggestions of Forest Products Industry in Tokat Province
Özet | Abstract | Tam Metin |

Satı DİL  
Yükseköğretimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerilerinin Akademik Başarı Algıları ve Bazı Sosyo-demografik Değişkenlerle İlişkisi Ss, 355-366
Relationship between Approaches to Learning and Study Skills and Some Demographic Characteristics of Undergraduate Nursing Students’ and Perceived Academic Achievement in Higher Education
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hicabi ERSOY Nesrin ORAL  
KOBİ’lerin Kredi Değerliliğinin Ölçümünde Ortaya Çıkan Sorunlar: Çözüme Yönelik Bir Uygulama Örneği Ss, 367-384
The Problems to Measure the Creditworthiness of the SME’s: An Application Sample to Resolve the Issue
Özet | Abstract | Tam Metin |

FATİH BURAK GÜMÜŞ Osman TURGUT  
BİST’da Üretim ile Hizmet Sektörlerinden Seçilen Şirketlerde Uygulanan Kalite Yönetim Sisteminin, Bu Şirketlerin Entelektüel Sermayelerine Etkisinin Panel Veri Yöntemiyle Analizi Ss, 385-406
Panel Data Analysis of the Effects of Quality Management Systems Implemented in the Selected BIST Manufacturing and Service Companies on the Intellectual Capital of Those Companies
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer AKKUŞ Tamer EFE  
Türkiye’de Polisin Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadelesi Ss, 407-428
Combating Trafficking in Cultural Property by the Police in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Çakır  
Tarih İçinde Müslüman Türk Tip(ler)i ve Hacı Murâd-ı Velî Ss, 429-440
Type(s) of Muslim Turks in History and Haci Murad-i Veli
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli BATDI Hacer BATDI  
Ortaöğretim Dil ve Anlatım Ders Kitaplarının Çok-Yüzeyli Rasch Ölçme Modeliyle Analizi Ss, 441-454
The Analysis of High School Language and Expression Textbooks through Many-Facet Rasch Measurement Model
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge Kağan ŞAKACI  
Doğal ve Kültürel Mirasın Hayati Sorunu: İstisnai Evrensel Değer (UNESCO Dünya Mirası Listesi) Ss, 455-472
Natural and Cultural Heritage’s Vital Problem: Outstanding Universal Value (UNESCO World Heritage List)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKIN Abdullah YALNIZ  
Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeğinin (AHÖ) Türkçeye Uyarlanması Ss, 473-482
Adaptation of the Tolerance for Disagreement Scale (TFDS) into Turkish
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgehan TEKİN  
Sağlık Hizmeti Sistemlerinin Etkinliği: Bir Kamu Hastanesi ve Özel Hastane Karşılaştırması Ss, 483-506
The Effectiveness of Health Care Systems: A Public and Private Hospital Comparison
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Aytekin Volkan YAKIN  
Duygusal ve Rasyonel Sosyal Reklam Mesajlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma Ss, 507-526
A Research on Effectiveness of Emotional and Rational Social Advertising Messages
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel Erat  
Tanzimat Dönemi Kamu Politikalarında Bir Aktör Olarak Bürokrasi Ss, 527-544
Bureaucracy as an Actor in Tanzimat Period Public Policies
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin UZUNTARLA Abdulkadir TEKE Necmettin CİHANGİROĞLU Uğur UĞRAK  
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Görev Yapan Yönetici Sekreterlerin Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 545-564
Analysis of Cynicism Level of Executive Secretaries Working in an Educational and Research Hospital
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Demircan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ‘Bozkırdaki Su’ Ceyhun Atuf Kansu Ss, 565-568

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Turgut BERBERCAN  
Haber: “Tarihî Metinlerin Yayımı Meselesi” Konulu İç Anadolu Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı I Düzenlendi Ss, 569-572
Yok
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri