2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim6.1 . SayıEditör
Prof.Dr. Hasan AKÇA

Editör Yardımcısı
Doç.Dr. Ensar ÇETİN-Yrd.Doç.Dr. Zekayi KAYA

Anıl Grup Matbaacılık  2015

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAhmet GÜNEY  
Nispi Fiyatlarla Genişletilmiş Frenkel-Bilson Parasal Döviz Kuru Modelinin Türkiye’de Geçerliliği Ss, 01-24
Does Frenkel-Bilson Monetary Exchange Model Augmented with Relative Prices Hold in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ezgi Cevher  
Türkiyedeki Vakıf Üniversitelerinin Eğitim Faaliyetlerinin Mevcut Durumunun Araştırılması Ss, 25-50
A Research of the Current Situation of Educatıonal Activities of Foundation Universities in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasemin Karaca Sezen BOZYİĞİT  
Tüketime Etki Eden Sosyalleşme Faktörleri: Adolesanlara Yönelik Bir Uygulama Ss, 51-72
Socialization Factors Affecting Consumption: The Study for Adolescence
Özet | Abstract | Tam Metin |

HİLAL ÇİFTÇİ  
Siyaset Kültürümüzde Ahde Vefâ ve Nakz-i Ahd Ss, 73-84
Ahde Vefâ and Nakz-i Ahd in our Political Culture
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral EROL FİDAN Şerife SUBAŞI  
Türkiye’deki Muhasebe Öğretim Elemanlarının Sayısal Çağda Teknoloji Kullanımına İlişkin Durum Tespiti Ss, 85-112
Assessment of Technology Use by Accounting Lecturers in Turkey in Digital Age
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan TİYEK Kadir PEKER  
Örgütsel Etik Davranışlar: Bir Araştırma Ss, 113-136
Organizational Ethical Behaviors: A Study
Özet | Abstract | Tam Metin |

ALİ MARAUF ALASKAN Ayşegül BİLGE Çağnur ŞARMAN  
Şaman Davulu Dinlemenin Ruhsal Duruma Etkisi Ss, 137-150
The Effect of Shamanic Drum Listening on Mental Status
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serap ÇABUK Hatice DOĞAN SÜDAŞ Deniz ZEREN  
Sahip Olmak Yerine Paylaşmak: Tüketicilerin Paylaşma Davranışlarının Unsurlarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma Ss, 151-168
Sharing Versus Having: A Study of Determining the Factors of Consumer Sharing Behaviour
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gözde Yılmaz  
Türkiye’de Yaşayan Çerkeslerin Anadilde Eğitim Sorunlarının Sosyal Çözülme Doğrultusunda Analizi Ss, 169-188
Analysing the Problems about Training the Mother Tongue of the Circassians in Turkey Accordance with the Social Resolvation
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümine ÇAKIR  
Dîvâne Mehmed Çelebi’nin Müseddesi ve Müseddese Yapılan Tazminler Üzerine Ss, 189-210
The Museddes of Divane Mehmed Celebi and the Tazmin on Museddes
Özet | Abstract | Tam Metin |

Sevdiye Ersoy YILMAZ Emine ÇETİNEL  
Örgütsel Ölüm: Adaptasyon Teorileri Bağlamında Bir Değerlendirme Ss, 211-230
Organizational Death: An Assessment in the Context of Adaptation Theories
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hayrettin TÜLEYKAN  
Mali Teşvik Uygulamalarında Ar-Ge ve Önemi Ss, 231-254
Financial Incentives and the Importance of R & D
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hakan YAMAN Sefa DÜNDAR  
Cebir Eğitimi Almayan Öğrenciler Problem Çözümlerinde Denklemleri Kullanabiliyorlar mı? Ss, 255-276
Can the Students who haven't taken any Algebra Education Use Equations while Solving Problems?
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elvan KARAKOÇ Yılmaz ŞENDURUR  
İlköğretim Okullarındaki Özengen Müzik Eğitiminin Öğrencilerin Müziksel Davranışlarına Yansıması Ss, 277-290
The Reflection of the Amateur Music Education in Primary Schools to the Musical Behaviours of the Students
Özet | Abstract | Tam Metin |

Rafet Günay Hasan AYDIN Fadime KOÇ DAMGACI  
Eğitim Fakültelerinde Görev Yapan Akademisyenlerin Çokkültürlü Eğitim Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Ss, 291-312
Metaphoric Perceptions of Faculty Members’ Regarding Multicultural Education
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mustafa TAŞLIYAN Melda HARBALIOĞLU Bengü HIRLAK  
Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma Ss, 313-334
The Effect of Empowerment on Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behaviour: A Study on Academic Personnel
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat SAYILI Mehmet ÖZBAYRAM  
Tokat İlinde Orman Ürünleri Endüstrisinin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Ss, 335-354
Present Status, Problems and Suggestions of Forest Products Industry in Tokat Province
Özet | Abstract | Tam Metin |

Satı DİL  
Yükseköğretimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerilerinin Akademik Başarı Algıları ve Bazı Sosyo-demografik Değişkenlerle İlişkisi Ss, 355-366
Relationship between Approaches to Learning and Study Skills and Some Demographic Characteristics of Undergraduate Nursing Students’ and Perceived Academic Achievement in Higher Education
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hicabi ERSOY Nesrin ORAL  
KOBİ’lerin Kredi Değerliliğinin Ölçümünde Ortaya Çıkan Sorunlar: Çözüme Yönelik Bir Uygulama Örneği Ss, 367-384
The Problems to Measure the Creditworthiness of the SME’s: An Application Sample to Resolve the Issue
Özet | Abstract | Tam Metin |

FATİH BURAK GÜMÜŞ Osman TURGUT  
BİST’da Üretim ile Hizmet Sektörlerinden Seçilen Şirketlerde Uygulanan Kalite Yönetim Sisteminin, Bu Şirketlerin Entelektüel Sermayelerine Etkisinin Panel Veri Yöntemiyle Analizi Ss, 385-406
Panel Data Analysis of the Effects of Quality Management Systems Implemented in the Selected BIST Manufacturing and Service Companies on the Intellectual Capital of Those Companies
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zafer AKKUŞ Tamer EFE  
Türkiye’de Polisin Kültür Varlığı Kaçakçılığı ile Mücadelesi Ss, 407-428
Combating Trafficking in Cultural Property by the Police in Turkey
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Çakır  
Tarih İçinde Müslüman Türk Tip(ler)i ve Hacı Murâd-ı Velî Ss, 429-440
Type(s) of Muslim Turks in History and Haci Murad-i Veli
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli BATDI Hacer BATDI  
Ortaöğretim Dil ve Anlatım Ders Kitaplarının Çok-Yüzeyli Rasch Ölçme Modeliyle Analizi Ss, 441-454
The Analysis of High School Language and Expression Textbooks through Many-Facet Rasch Measurement Model
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge Kağan ŞAKACI  
Doğal ve Kültürel Mirasın Hayati Sorunu: İstisnai Evrensel Değer (UNESCO Dünya Mirası Listesi) Ss, 455-472
Natural and Cultural Heritage’s Vital Problem: Outstanding Universal Value (UNESCO World Heritage List)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKIN Abdullah YALNIZ  
Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeğinin (AHÖ) Türkçeye Uyarlanması Ss, 473-482
Adaptation of the Tolerance for Disagreement Scale (TFDS) into Turkish
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilgehan TEKİN  
Sağlık Hizmeti Sistemlerinin Etkinliği: Bir Kamu Hastanesi ve Özel Hastane Karşılaştırması Ss, 483-506
The Effectiveness of Health Care Systems: A Public and Private Hospital Comparison
Özet | Abstract | Tam Metin |

Pınar Aytekin Volkan YAKIN  
Duygusal ve Rasyonel Sosyal Reklam Mesajlarının Etkililiği Üzerine Bir Araştırma Ss, 507-526
A Research on Effectiveness of Emotional and Rational Social Advertising Messages
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veysel Erat  
Tanzimat Dönemi Kamu Politikalarında Bir Aktör Olarak Bürokrasi Ss, 527-544
Bureaucracy as an Actor in Tanzimat Period Public Policies
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yasin UZUNTARLA Abdulkadir TEKE Necmettin CİHANGİROĞLU Uğur UĞRAK  
Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Görev Yapan Yönetici Sekreterlerin Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi Ss, 545-564
Analysis of Cynicism Level of Executive Secretaries Working in an Educational and Research Hospital
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar Demircan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: ‘Bozkırdaki Su’ Ceyhun Atuf Kansu Ss, 565-568

Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Turgut BERBERCAN  
Haber: “Tarihî Metinlerin Yayımı Meselesi” Konulu İç Anadolu Bölgesi Dilcileri Sürekli Çalıştayı I Düzenlendi Ss, 569-572
Yok
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri