2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim5.1 . SayıEditör
Doç,Dr.Hasan AKÇA

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Zekayi KAYA-Yrd.Doç.Dr. Ensar ÇETİN

Anıl Grup Matbaacılık  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEnsar ÇETİN  
HIRİSTİYAN FUNDAMENTALİZMİ VE ORTADOĞU’DA TANRIYI KIYAMETE ZORLAMA STRETEJİSİ Ss, 01-16
CHRİSTİAN FUNDAMENTALİSM AND THE STRATEGY OF COMPULSİON GOD RESURRECTİON İN THE MİDDLE EAST
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytuğ ARSLAN  
Türkiye’nin Dış Turistik Tanıtımının Turizm Talebine Etkisi: 2001-2012 Dönemi Ss, 181-192
The Effect of Overseas Touristic Promotion of Turkey on Tourism Demand: The Period 2001-2012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YILMAZÇOBAN Murat SAYILI , Metin CAN  
İzmir İlinde Tarımsal Üretici Örgütlerinin Hibelerden Yararlanma Durumları Ss, 193-210
Benefiting Situations of Grants of Agricultural Producer Organizations in Izmir
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ERDAĞ Kadir PEKER  
Küreselleşme Sürecinin Demokrasi Üzerine Etkisi Ss, 211-220
Impact of the Process of Globalization on Democracy
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf DİNÇ Selim CENGİZ  
Muhasebe Denetiminde Hata ve Hilenin Denetçi Etiği Açısından İncelenmesi: Enron Skandalı Örneği Ss, 221-236
The Investigation of Error and Fraud in Auditing from the point of Auditor Ethics: Case of Enron
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Çakır  
II. Meşrutiyet Dönemi’nde Sırat-ı Müstakîm ve Sebîlürreşad Dergilerine Türk Dünyasından Gönderilen Bazı Mektuplar Ss, 237-246
Some Letters Sent From the Turkish World to the Journals of Sirat-ı Mustakim and Sebilurresad in the Period of Second Constitutional
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümine ÇAKIR  
Türk Edebiyatında Orta Asya’dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım Ss, 247-262
The First Novel in Turkish Literature Mentioning Central Asia: Gonul Hanim
Özet | Abstract | Tam Metin |

Coşkun KARACA  
Uygulanan Para ve Maliye Politikaları Açısından Geçmiş Krizler ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Karşılaştırmalı Analizi Ss, 263-286
Comparative Analysis of Previous Crises and 2008 Global Economic Crisis in terms of Enacted Monetary and Fiscal Policies
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli BATDI  
Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması Ss, 287-302
The Effect of Blended Learning Environments on Students’ Academic Achievement: A Meta-Analysis Study
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda YILMAZ VURGUN  
Kongratlar Hanedanlığı Döneminde Yeni Ürgenç Şehri Ss, 303-320
New Urgench City during the Period of Qongrat Dynasty
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeliha Gaddar  
Ödemiş’in İş Yeri Adları Üzerine Bir İnceleme Ss, 321-334
A Study on the Names of Businesses in Odemis
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Yüksel  
Human Trafficking within the Framework of Social Policy and Social Security Implementations: The Case of Southern African Countries Ss, 17-36
Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik Bağlamında İnsan Kaçakçılığı: Güney Afrika Ülkeleri Örneği
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan TİYEK  
Oryantasyon Eğitim Programı Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma Ss, 335-355
Evaluation of Orientation Training Programme: A Research
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğrul OĞUZHAN Ünsal SIĞRI  
Eğitim Örgütlerinde İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Kullanımına Etik İklim Tipinin Etkisinde Lider Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü Ss, 357-381
The Effects of Ethical Climate on Impression Management Tactics in Educational Organizations: The Mediating Role of Leader Member Exchange
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral UZUNÖZ Güngör KARAKAŞ  
Socio-economic Determinants of Red Meat Consumption in Turkey: A Case Study Ss, 37-52
Türkiye’de Kırmızı Et Tüketiminin Sosyo-ekonomik Belirleyicileri: Örnek Bir Çalışma
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YILMAZÇOBAN Hasan AKÇA , Çağdaş GÜNEŞ  
“Birgi Kültür Yolu” Projesinin İncelenmesi Ss, 53-66
Examining of “Birgi Culture Road” Project
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKŞİT  
Selçuklular Devrinde Kent İskânı ve Mahalleler Ss, 67-88
City Settlement and Districts during Seljuk Empire
Özet | Abstract | Tam Metin |

İLKER KIYMETLİ ŞEN  
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişin Entelektüel Sermaye Üzerindeki Etkileri: Toprak ve Toprağa Dayalı Ürünler Sektöründe Bir Araştırma Ss, 89-108
Effects of the Transition to International Financial Reporting Standards on Intellectual Capital: A Research on Soil and Soil-Based Products Sector
Özet | Abstract | Tam Metin |

METİN CAN Murat SAYILI , Murat YILMAZÇOBAN , İhsan BİLİCİ  
Tarım İşletmelerinin Pazarlama Kabiliyetlerini Geliştirmek için Verilen Hibelerden Yararlanma Durumu Ss, 109-132
Benefiting Situation of Agricultural Organisations from the Grant Supports to Improve their Marketing Capabilities
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulselam ARVAS  
Valentina Nikolaevna Tugucekova ve Hakas Şamanizmi Hakkındaki Araştırmaları Ss, 133-148
Valentina Nikolaevna Tuguzhekova and Her Works on Shamanism of Khakassia
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Balkanlarda Aşırı Milliyetçiliğin Gölgesinde Kosova ve Bağımsızlık Ss, 149-180
Shadow of Over Nationalism in the Balkans Kosovo and Independence
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri