2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim5.1 . SayıEditör
Doç,Dr.Hasan AKÇA

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Zekayi KAYA-Yrd.Doç.Dr. Ensar ÇETİN

Anıl Grup Matbaacılık  2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEnsar ÇETİN  
HIRİSTİYAN FUNDAMENTALİZMİ VE ORTADOĞU’DA TANRIYI KIYAMETE ZORLAMA STRETEJİSİ Ss, 01-16
CHRİSTİAN FUNDAMENTALİSM AND THE STRATEGY OF COMPULSİON GOD RESURRECTİON İN THE MİDDLE EAST
Özet | Abstract | Tam Metin |

Aytuğ ARSLAN  
Türkiye’nin Dış Turistik Tanıtımının Turizm Talebine Etkisi: 2001-2012 Dönemi Ss, 181-192
The Effect of Overseas Touristic Promotion of Turkey on Tourism Demand: The Period 2001-2012
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YILMAZÇOBAN Murat SAYILI , Metin CAN  
İzmir İlinde Tarımsal Üretici Örgütlerinin Hibelerden Yararlanma Durumları Ss, 193-210
Benefiting Situations of Grants of Agricultural Producer Organizations in Izmir
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan ERDAĞ Kadir PEKER  
Küreselleşme Sürecinin Demokrasi Üzerine Etkisi Ss, 211-220
Impact of the Process of Globalization on Democracy
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yusuf DİNÇ Selim CENGİZ  
Muhasebe Denetiminde Hata ve Hilenin Denetçi Etiği Açısından İncelenmesi: Enron Skandalı Örneği Ss, 221-236
The Investigation of Error and Fraud in Auditing from the point of Auditor Ethics: Case of Enron
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Çakır  
II. Meşrutiyet Dönemi’nde Sırat-ı Müstakîm ve Sebîlürreşad Dergilerine Türk Dünyasından Gönderilen Bazı Mektuplar Ss, 237-246
Some Letters Sent From the Turkish World to the Journals of Sirat-ı Mustakim and Sebilurresad in the Period of Second Constitutional
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mümine ÇAKIR  
Türk Edebiyatında Orta Asya’dan Söz Eden İlk Roman: Gönül Hanım Ss, 247-262
The First Novel in Turkish Literature Mentioning Central Asia: Gonul Hanim
Özet | Abstract | Tam Metin |

Coşkun KARACA  
Uygulanan Para ve Maliye Politikaları Açısından Geçmiş Krizler ve 2008 Küresel Ekonomik Krizinin Karşılaştırmalı Analizi Ss, 263-286
Comparative Analysis of Previous Crises and 2008 Global Economic Crisis in terms of Enacted Monetary and Fiscal Policies
Özet | Abstract | Tam Metin |

Veli BATDI  
Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması Ss, 287-302
The Effect of Blended Learning Environments on Students’ Academic Achievement: A Meta-Analysis Study
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seda YILMAZ VURGUN  
Kongratlar Hanedanlığı Döneminde Yeni Ürgenç Şehri Ss, 303-320
New Urgench City during the Period of Qongrat Dynasty
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zeliha Gaddar  
Ödemiş’in İş Yeri Adları Üzerine Bir İnceleme Ss, 321-334
A Study on the Names of Businesses in Odemis
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan Yüksel  
Human Trafficking within the Framework of Social Policy and Social Security Implementations: The Case of Southern African Countries Ss, 17-36
Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik Bağlamında İnsan Kaçakçılığı: Güney Afrika Ülkeleri Örneği
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ramazan TİYEK  
Oryantasyon Eğitim Programı Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma Ss, 335-355
Evaluation of Orientation Training Programme: A Research
Özet | Abstract | Tam Metin |

Tuğrul OĞUZHAN Ünsal SIĞRI  
Eğitim Örgütlerinde İzlenim Yönetimi Taktiklerinin Kullanımına Etik İklim Tipinin Etkisinde Lider Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü Ss, 357-381
The Effects of Ethical Climate on Impression Management Tactics in Educational Organizations: The Mediating Role of Leader Member Exchange
Özet | Abstract | Tam Metin |

Meral UZUNÖZ Güngör KARAKAŞ  
Socio-economic Determinants of Red Meat Consumption in Turkey: A Case Study Ss, 37-52
Türkiye’de Kırmızı Et Tüketiminin Sosyo-ekonomik Belirleyicileri: Örnek Bir Çalışma
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat YILMAZÇOBAN Hasan AKÇA , Çağdaş GÜNEŞ  
“Birgi Kültür Yolu” Projesinin İncelenmesi Ss, 53-66
Examining of “Birgi Culture Road” Project
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ahmet AKŞİT  
Selçuklular Devrinde Kent İskânı ve Mahalleler Ss, 67-88
City Settlement and Districts during Seljuk Empire
Özet | Abstract | Tam Metin |

İLKER KIYMETLİ ŞEN  
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Geçişin Entelektüel Sermaye Üzerindeki Etkileri: Toprak ve Toprağa Dayalı Ürünler Sektöründe Bir Araştırma Ss, 89-108
Effects of the Transition to International Financial Reporting Standards on Intellectual Capital: A Research on Soil and Soil-Based Products Sector
Özet | Abstract | Tam Metin |

METİN CAN Murat SAYILI , Murat YILMAZÇOBAN , İhsan BİLİCİ  
Tarım İşletmelerinin Pazarlama Kabiliyetlerini Geliştirmek için Verilen Hibelerden Yararlanma Durumu Ss, 109-132
Benefiting Situation of Agricultural Organisations from the Grant Supports to Improve their Marketing Capabilities
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdulselam ARVAS  
Valentina Nikolaevna Tugucekova ve Hakas Şamanizmi Hakkındaki Araştırmaları Ss, 133-148
Valentina Nikolaevna Tuguzhekova and Her Works on Shamanism of Khakassia
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selçuk URAL  
Balkanlarda Aşırı Milliyetçiliğin Gölgesinde Kosova ve Bağımsızlık Ss, 149-180
Shadow of Over Nationalism in the Balkans Kosovo and Independence
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Makale Göndermek isteyenlere önemli duyuru

  Dergimize makale göndermek ya da hakem olmak için lütfen sisteme üye olunuz. Üyelikle ilgili karşılaştığınız sıkıntılar için sbedergi@karatekin.edu.tr adresine mail atarak bilgi alabilirsiniz.
   

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri