2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim4.1 . SayıEditör
Doç,Dr.Hasan AKÇA

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Levent ŞAHİN-Yrd.Doç.Dr. Ensar ÇETİN

Anıl Grup Matbaacılık  2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErşan YILDIZ Burhan SEVİM, Birol AKGÜL  
Konaklama İşletmelerinin Tutundurma Karması Profilleri: Kayseri’de Bir Uygulama Ss, 1-22
Promotion Mix Profiles of Accommodation Companies in Kayseri
Özet | Abstract | Tam Metin |

ALİ MARAUF ALASKAN  
Üniversitelerdeki Çalgı Yapım Eğitimi ve Geleneksel Usta-Çırak İlişkisi Ss, 175-180
Instrument Making Department in Universities and Traditional Master-Apprentice Relationship
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilge GÖZENER Murat SAYILI  
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesindeki Öğrencilerin Kredi Kartı Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Ss, 181-198
Investigation on Credit Card Use of Students Located in Tasliciftlik Campus of Gaziosmanpasa University
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ebru Karadoğan İSMAYILOV Gözde SUNAL  
“Frankenstein ya da Modern Prometheus” Romanının Sinemaya Uyarlanması Ss, 199-222
Cinematographic Adaptation of “Frankenstein or Modern Prometheus” Novel
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrullah ERDEM Yasin SOYLU  
Öğretmen Adaylarının KPSS ve Alan Sınavına İlişkin Görüşleri Ss, 223-236
Prospective Teachers’ Opinions about CSSE and Field Examination
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adnan ALTUN Ebubekir ÇAKMAK  
İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında Medya Okuryazarlığı Eğitimi Ss, 237-254
Media Literacy Education in the Life Studies Instructional Curriculum
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet UYGUN Mehmet KATRANCI  
Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri Ss, 255-270
Primary School Teachers’ Perspectives Related to the Problems They Encountered in Turkish Lessons
Özet | Abstract | Tam Metin |

Bilal KOÇ Oktay KAAN  
Hindistan’da TürklükMüslüman Türk İmparatorları Zahirü’d-Din Muhammed Babür Şah Gazi Ss, 271-282
Turkishness in India Turkish Muslim of the Emperors Zahirü’d-Din Muhammad Babur Shah Gazi
Özet | Abstract | Tam Metin |

Shatlyk Amanov  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Amerikan Militarizmi: Askeri Yapı, Bloklar, Üsler ve Saldırganlık Örnekleri Ss, 283-290
MİLİTARİZM SSHA: VOYENNAYA MASHİNA, BLOKİ, BAZY İ AKTY AGRESSİİ
Özet | Abstract | Tam Metin |

Reha YILMAZ Fatih Mehmet SAYIN  
Azerbaycan Dış Politikasını Belirleyen Öğeler ve Denge Politikasına Yansımaları Ss, 23-42
Elements of Determining the Foreign Policy of Azerbaijan and the Effects of Azerbaijan Balance Policy
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yaşar AKÇAY Öznur VATANSEVER  
Kırmızı Et Tüketimi Üzerine Bir Araştırma: Kocaeli İli Kentsel Alan Ss, 43-60
Research on Red Meat Consumption: A Case Study of Urban Area in
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Turgut BERBERCAN  
Edward Denison Ross Bibliyografyası (Hayatı ve Eserleri) Ss, 61-76
The Bibliography of Edward Denison Ross (His Life and Works)
Özet | Abstract | Tam Metin |

kenan orçanlı Abdulkadir ÖZDEMİR  
Kredi Kartı Seçimine Yönelik Bir Karar Modeli ve Uygulama: Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP)-ELECTREYöntemi Ss, 77-106
A Decision Model for the Selection of Credit Cards and Application Analytic Hierarchy Process (AHP)–ELECTRE Method
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zehranur Kaya Ümit GİRGİN, Yıldız UZUNER  
İşitme Engelli Bireyler İçin Mesleki Eğitim Programlarının Düzenlenmesine Yönelik Öneriler Ss, 107-128
Recommendations towards Organizing Vocational Education Program for Individuals with Hearing Impaired
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ömer Faruk ÜNAL  
Temel Yetkinlik Açığının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma (Şirketler Grubu Örneği) Ss, 129-146
A Research on Identifying Core Competency Gap (A Sample of Group of Companies)
Özet | Abstract | Tam Metin |

Alptürk AKÇÖLTEKİN Salih DOĞAN  
9. Sınıf Öğrencilerinin Biyoloji Dersinde Verilen Ev Ödevlerine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 147-158
The Examination of the 9th Grade Students Attitudes towards the Assignment Given in Biology Lesson in terms of Different Variables
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ender Durualp Enver DURUALP, Pınar ÇİÇEKOĞLU  
6-8. Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ss, 159-174
A Study on Students’ Attitudes towards Reading in terms of Some Variables at 6-8 GradeLevel
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri