2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim3.2 . SayıEditör
Doç.Dr. Hasan AKÇA

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Reha YILMAZ - Yrd.Doç.Dr. Sayime DURMAZ

Anıl Grup Matbaacılık  2012

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMeral UZUNÖZ , Yaşar AKÇAY  
Türkiye’de Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi: 1970-2010 Ss, 1
Causality Relationship between Economic Growth and Energy Consumption in Turkey: 1970-2010
Özet | Abstract | Tam Metin |

İrfan AKKOÇ  
Grup ve Hiyerarşik Alt Kültürlerinin İş Performansına Etkisi: Lider-Üye Etkileşiminin Aracılık Rolü Ss, 17
The Effects of Group and Hierarchical Subcultures on Job Performance: The Mediating Role of Leader-Member Exchange
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adem AKBIYIK , Erman COŞKUN  
Uzaktan Eğitim Ortamlarında Sosyal Yazılım Kullanımının Kabulünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma Ss, 45
A Study on Identifying the Factors Affecting the Use of Social Software in Distance Education Environments
Özet | Abstract | Tam Metin |

Seyat POLAT , Gökhan BAŞ  
5E Yapılandırmacı Öğrenme Modelinin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerin Erişi Düzeyine Etkisi Ss, 69
Effect of 5E Constructivist Learning Model on Students’ Academic Achievement Level in Social Studies Course
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nazan ÜNAL , Ender DURUALP  
Televizyonun Okul Öncesi Çocuklar Üzerindeki Etkisi Ss, 93
Effect of Television on Pre-School Children
Özet | Abstract | Tam Metin |

Levent ŞAHİN  
Özel İstihdam Bürolarının Bazı Avrupa Ülkelerindeki Durumu ve İstihdama Katkısının Panel Veri Analizi ile Tahmini Ss, 105
Position of Private Employment Agencies in Some European Countries and Estimating Their Contribution to Employment with Panel Data Analysis
Özet | Abstract | Tam Metin |

Zekayi KAYA , Murat SAYILI , Tufan BAL  
Kırsallık, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kırsal Turizm Ss, 113
Rurality, Sustainable Development and Rural Tourism
Özet | Abstract | Tam Metin |

Galip ÇAĞ  
Osmanlıların Balkanları Fethinde İslam Kimliğinin Etkisi / Katkısı Ss, 125
Effect / Contribution of Islamic Identity to the Ottomans Conquest of the Balkans
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kadir ALPER  
XVII. Yüzyıl Divan Şairi Mülhimî ve Şehen-şeh-nâme-i Murâdî Mesnevisi Ss, 143
The Seventeenth Century Divan Poet Mülhimî and His Mesnevi called Şehen-şeh-nâme-i Murâdî
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdinç GÜLCÜ , Samiye TUNÇ  
Osmanlı Basın Hayatında Kadınlar Dünyası Dergisi Ss, 155
Magazine of Kadinlar Dünyasi in the Ottoman Press Life
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özgen KÜÇÜKGÖKÇE  
Ömrünü Müziğe Adamış Bir Aydın: Ali Rıza Avni Tınaz Ss, 177
An Intellectual who committed His Life to Music: Ali Rıza Avni Tınaz
Özet | Abstract | Tam Metin |

K. Funda NAYIR  
Örgütsel Etkililiğin Psikolojik Temelleri Ss, 197
Psychological Foundations of Organizational Effectiveness
Özet | Abstract | Tam Metin |

İbrahim KONCAK  
Türkiye-Türki Cumhuriyetler Arasındaki İlişkilere Olumsuz Etki Eden Faktörler Ss, 209
Hampering Factors in Relations of Turkey-Turkic Republics
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hülya ÇETİN  
Dağdaki Vaazda Boşanma Ss, 227
Divorce the Sermon on the Mount
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat SAYILI , Mehmet UYANIK  
Küresel Ekonomik Kriz ve Etkileri: Tokat İli Merkez İlçe Gıda Sanayi Örneği Ss, 239
Global Economic Crisis and Its Effects: A Case of Food Industry in Central District of Tokat Province
Özet | Abstract | Tam Metin |

İdris TÜRK  
Sûfîlerin Bahsettiği Bâtın İlmi İle Bâtın İlmini Yanlış Yorumlayanların İddiaları Arasında Bir Mukayese Ss, 251
A Comparison on the Differences between the Sûfis’ Secret Science and the Claims of So-Called Sûfis
Özet | Abstract | Tam Metin |

Suat OKTAR  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: FİNANSAL KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MERKEZ BANKACILIĞI VE PARA POLİTİKALARI Ss, 273

Özet | Abstract | Tam Metin |

Yeşim ÇELİK  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KENT YOKSULLARININ GÜNDELİK YAŞAMINDA MEDYA: “Medya Ne Ki … Her Şey Yalan!” Ss, 277

Özet | Abstract | Tam Metin |

Nesime CEYHAN AKÇA  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: YİTİK ŞEHRİN ROMANI HAMUŞAN Ss, 283

Özet | Abstract | Tam Metin |

Reha YILMAZ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: KÜRESEL DÜNYADA ULUSLARARASI İLİŞKİLER Ss, 289

Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri