2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access5.2 . SayıEditor
Prof.Dr. Hasan AKÇA

Assistant Editor
Yrd.Doç.Dr. Ensar ÇETİN-Yrd.Doç.Dr. Zekayi KAYA

Anıl Grup Matbaacılık  2014

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Hasan Yüksel Mesude YÜKSEL  
Çocuk İhmali ve İstismarı Bağlamında Türkiye’de Çocuk Gelinler Gerçeği Ss, 01-24
The Reality of Child Bride in Turkey within the Framework of Child Neglect and Abuse
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

MEHMET İLİ  
Stylistic and Pragmatic Appropriateness in Translation of English Metaphorical Phraseological Units into Turkish Ss, 25-38
İngilizce Metaforik Deyimlerin Türkçeye Çevirisinde Biçem ve Edimsel Uygunluğu
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

METİN CAN Murat SAYILI, Şevket KALANLAR  
Üretici Açısından Kooperatiflerin Ürün Pazarlama Yönetimindeki Yeri: Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ss, 39-50
The Place of Cooperatives in the Product Marketing Management from the View of Producer: Villages of Toslak-Yeniköy-Hacıkerimler Agricultural Development Cooperative
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

FULYA MISIRDALI YANGİL Şerafettin SEVİM  
Üniversitelerde Toplumsal Problemlere Odaklı Stratejik Değer ve Bir Devlet Üniversitesinde Uygulama Ss, 51-74
Strategic Value of Universities Focused on Social Problems and an Application at a State University
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çetin Kaplan Mustafa MACİT, Emrah ÖZCAN  
Kamu Denetçiliği (Ombudsmanlık) Kurumu’nun Kamuoyu Algısı Üzerine Bir Çalışma Ss, 75-104
A Study of Public Perception of Ombudsman Institution
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Musa GÖK Sevda AKAR  
2008 Küresel Krizinin Avrupa Birliği ve Türkiye Vergi Sistemlerine Etkisinin Değerlendirmesi Ss, 105-144
A Review of the Effects the 2008 Global Crisis on Tax Systems in European Union and Turkey
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Umut Üzmez  
Bir Kamu Politikası Açığı: Orta Ölçekli Kentsel Alanlar Sorunu Ss, 145-164
A Public Policy Deficit: Problem of Medium Sized Urban Areas
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan ARSLAN Gülşen ALTINTAŞ  
Engellilerin Çalışma Yaşamına Katılımını Arttırarak Toplumla Kaynaşmalarını Sağlamayı Hedefleyen Bir Model Önerisi Ss, 165-186
The Suggestion a Model which Aims to Provide Social Integration of Disabilities through Increase Participation in the Work Life
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Hakan YILDIZ Gökhan ÖZDAMAR  
Reel Döviz Kuru - Dış Ticaret İlişkisi: Türkiye İmalat Sanayisi Sektörleri Üzerine Bir İnceleme (2005-2012) Ss, 187-204
Real Exchange Rate - Foreign Trade Relationship: An Examination on Manufacturing Industry Sectors of Turkey (2005-2012)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mehmet ŞAHİN Feride SANÇMIŞ  
Üniversite Öğrencilerinin Akranlarıyla Yaşadıkları Psikolojik Şiddet Davranışlarının İncelenmesi Ss, 205-222
The Investigation of Psychological Violence Behaviors of College Students that Experienced with their Peers
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa ÇÖPOĞLU  
Sosyal Belediyecilik ve Sorunları Ss, 223-247
Social Municipality and Its Problems
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri