2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick access2.1 . SayıEditor
Doç. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN

Assistant Editor
-

Karatekin Matbaacılık  2011

Referee List  | Cover  | Index  | Editor's Note

Mehmet Doğan  
Osmanlı Timar Sistemi’nde Tevcih Prosedürü Ss, 1-11
The Procedure of Allocation in the Ottoman Timar System
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Firdevs Çetin  
Osmanlı-Safevi Rekabetinin Osmanlı Resmî İdeolojisine Etkisi Ss, 12-28
The Impact of the Ottoman-Safavid Rivalry on the Official
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Mustafa Gençoğlu  
1864 ve 1871 Vilâyet Nizamnamelerine Göre Osmanlı Taşra İdaresinde Yeniden Yapılanma Ss, 29-50
According to the Vilayet Nizamnames of 1864 and 1871 Newly Structuring in the Ottoman Provincial Administration
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Muhittin Eliaçık  
Çerkeşîzâde Muhammed Tevfik Efendi’nin Vatan Kasidesi Ss, 51-73
Cerkesîzâde Muhammed Tevfik Effendi’s Vatan Ode
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah Metin  
Kimliğin Toplumsal İnşâsı Ve Geleneksel Kadın Kimliğinin Aktarımı Ss, 74-92
Social Construction of Identity and the Transition of the Traditional Female Identity
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Celalettin YANIK  
Kent Sosyolojisi Alanında Yapılan Tezlerin Değerlendirilmesi Ss, 93-107
Evaluation of the Thesis in the Field of Urban Sociology
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Nazim Hacıyev  
Piyasa Ekonomisine Geçiş Sürecinde Rekabet Politikası Ss, 108-121
Competition Policy in the Process of Transition to Market Economy
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Serdar Budak , Birol Çetin  
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeyinin Ekonomik Suçlarla İlişkisi (1997-2007) Ss, 122-138
The Relationship Between Socio-economic Development Level and Economic Crimes (1997-2007)
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Çetin Kaplan  
Kamu Personelinin Disiplin Yönetimi ve Uygulamalarına Bakışı Ss, 139-156
Opinion of Public Employees to Discipline and Discipline Procedures
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Kaya Yılmaz , Ferdi Tepebaş  
İlköğretim Düzeyinde Sosyal Bilgiler Eğitiminde Karşılaşılan Sorunlar: Mesleğine Yeni Başlayan Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşleri Ss, 157-177
The Problems Confronted in Social Studies Education at Elementary Level: Novice Social Studies Teachers’ Perspectives
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Abdullah Şahin  
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisi Farkındalıklarının Sosyo - Ekonomik Düzeye Göre İncelenmesi Ss, 178-188
A Study on 6th Grade Students’ Self-awareness on Listening Skills According to Their Socio-economic Level
Özet | Abstract | Ful Text(Pdf) |

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri