2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÜniversite Öğrencilerinin Barınma Yeri Tercihleri: Havza Meslek Yüksekokulu Örneği
(Sheltering Place Preferences of University Students: The Case of Havza Vocational School )

Author : Musa KARABACAK  Murat SAYILI  
Type : Copyright
Printing Year : 2016
Number : 7.1
Page : 195-216


Özet
Barınma insanların en temel gereksinimlerinden biridir. Bu gereksinim ailelerinden uzakta öğenim gören üniversite öğrencileri için biraz daha fazla öneme sahiptir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin barınma yeri tercihlerinin neye göre değişkenlik gösterdiği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksek Okulunda 2014-2015 öğretim yılında aktif ders kaydı yapmış öğrencilere uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarında, öğrencilerin barınma yeri tercihlerinde en önemli faktörün gelir unsuru olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, söz konusu gelir kalemlerinin hem öğrencilerin, hem de aile bireylerinin aylık gelirlerinin olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Üniversite öğrencileri, Barınma yeri tercihleri, Havza.

Abstract
Sheltering is one of the most important basic requirements for human. This requirement has a little more importanceforthe university students who live away from their families. In the study, it is tried to determine the changes on preferring the shelter for university students. This study was applied to the Ondokuz Mayıs University, Havza Vocational School students have made an active course record in the 2014-2015 academic year. The results of the study show that the most important factor in students’ sheltering preference is income categories. The obtained results analysis shows that the incomes are obtained both students’ and family members’ monthly incomes.

Keywords
University students, Sheltering preference, Havza.

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri