2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖrgütsel Demokrasinin Çalışan Performansı Üzerine Etkileri: Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü
(The Effects of Organizational Democracy on Employee Performance: The Mediating Role of Organizational Identification )

Author : Mustafa KESEN    
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 6.2
Page : 535-562


Özet
Örgütsel hedeflere ulaşmanın yolunun çalışanların performanslarını arttırmaktan geçtiği birçok çalışmada ifade edilmektedir. Bu sebeple birçok araştırma, çalışan performansını etkileyen faktörlerin neler olabileceğine yoğunlaşmaktadır ve bu çalışma da çalışan performansı araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, örgütsel demokrasi boyutları ile çalışan performansı ilişkisini belirlemek ve örgütsel özdeşleşmenin bu ilişkideki aracılık etkisini incelemektir. Araştırma, Aydın’da faaliyet gösteren 39 perakende firmasının toplamda 174 çalışanı üzerinde anket tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, örgütsel demokrasinin tüm boyutları çalışan performansını olumlu olarak hem doğrudan hem de örgütsel özdeşleşme üzerinden dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Bu sonuçlar, işletmelerin çalışan performansını arttırmak için örgütsel özdeşleşme ve örgütsel demokrasi faktörlerine önem vermeleri gerektiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Demokrasi, Örgütsel Özdeşleşme, Çalışan Performansı, Aracılık Etkisi, Alan Araştırması

Abstract
In many studies, it is stated that organizations can achieve their organizational goals through increasing employee performance. Therefore, many researches focus on the factors that affect employee performance and it is intended to contribute to the employee performance literature in this study. Thus the aim of this study is to determine how employee performance is related to the dimensions of organizational democracy and to analyse the mediation effect of organizational identification in this relationship. The research was done on 174 employees working in 39 different retail companies operating in Aydın by using survey technique. According to the results, all organizational democracy factors positively affect employee performance both directly and indirectly through organizational identification. These results show that organizations should give importance to organizational identification and organizational democracy factors in order to increase employee performance.

Keywords
Organizational Democracy, Organizational Identification, Employee Performance, Mediation Effect, Fie

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri