2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessAnlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeğinin (AHÖ) Türkçeye Uyarlanması
(Adaptation of the Tolerance for Disagreement Scale (TFDS) into Turkish )

Author : Ahmet AKIN  Abdullah YALNIZ  
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 6.1
Page : 473-482


Özet
Bu araştırmanın amacı, Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeğini (Teven, McCroskey, & Richmond, 1998) Türkçeye uyarlamaktır. Sakarya ve Marmara Üniversitesi öğrencilerinden elde edilen verilerle gerçekleştirilen bu araştırmaya 115 kız ve 113 erkek olmak üzere toplam 228 üniversite öğrencisi katılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (?2= 167.07, sd=87, RMSEA= .064, RMR= .15, SRMR= .071, GFI= .91, AGFI= .88). Ölçeğin Cronbach’s alpha iç tutarlık katsayısı .67 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .05 ile .51 arasında sıralandığı ve %27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar, Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeği’nin Türkçe formunun araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik, Doğrulayıcı Faktör Analizi

Abstract
The aim of this research is to examine the validity and reliability of the Turkish version of the Tolerance for Disagreement Scale (Teven et al., 1998). Participants were 228 undergraduate students (115 female, 113 male) from Marmara and Kocaeli Universities. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that this scale yielded one factor, as original form and that the model was well fit (?2= 167.07, df= 87, RMSEA= .064, RMR= .15, SRMR= .071, GFI= .91, AGFI= .88). The Cronbach’s alpha internal consistency coefficient of the scale was .67. Corrected item-total correlations ranged .05 to .51, and according to t-test results differences between each item’s means of upper 27% and lower 27% points were significant. Overall findings demonstrated that Thus Tolerance for Disagreement Scale had high validity and reliability scores and that it may be used as a valid and reliable instrument in order to tolerance for disagreement.

Keywords
Tolerance for Disagreement Scale, Validity, Reliability, Confirmatory Factor Analysis

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri