2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessTürkiyedeki Vakıf Üniversitelerinin Eğitim Faaliyetlerinin Mevcut Durumunun Araştırılması
(A Research of the Current Situation of Educatıonal Activities of Foundation Universities in Turkey )

Author : Ezgi Cevher    
Type : Copyright
Printing Year : 2015
Number : 6.1
Page : 25-50


Özet
Bu çalışmada vakıf üniversiteleri stratejik planlarında yer alan mevcut durum analizleri, eğitim-öğretim faaliyetleri esas alınarak analiz edilmiş, vakıf üniversitelerinin bu alanda mevcut durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Teorik bölümünde üniversitelerde stratejik planlamanın önemine vurgu yapılmış, Türkiye’deki vakıf üniversitelerinin mevcut durumu anlatılmıştır. Vakıf üniversitelerinin stratejik planlarına ulaşılarak, planlarda yer alan “mevcut durum analizi” bölümleri, nitel analiz kapsamında doküman incelemesine göre ele alınmıştır. Örneklem seçilen vakıf üniversitelerinin eğitim-öğretim faaliyetleri güçlü yönleri; “eğitim uygulamaları çeşitliliği, İngilizce eğitim, eğitimi veren personel özellikleri, öğrenci-akademisyen iletişimi” yönünde çıkmıştır.Zayıf yönler “tanıtım faaliyetleri yetersizliği; insan kaynağı, bilgi kaynağı, teknoloji ve fiziksel alan yetersizliği”dir. Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetlerinde fırsat olarak gördükleri alanlar “yükseköğretime artan talep, yaşam boyu öğrenmenin yaygınlaşması, Türkiye’nin genç nüfus yapısı, iş dünyasının nitelikli işgücü ihtiyacı, mesleki eğitimin artan önemi, yabancı dilde eğitim ihtiyacı, yeni açılan bölüm ve programlar”dır. Tehdit unsurları ise “yeni kurulan üniversitelerin varlığı, üniversite sayısındaki artış, rekabet ortamı, nitelikli öğrencilerin devlet üniversitelerini tercihi”dir.

Anahtar Kelimeler
Stratejik Planlama, Mevcut Durum Analizi, Vakıf Üniversiteleri

Abstract
In this study, analysis of current situations existed in the strategic plans of foundation universities were analyzed by basing on educational activities, it was aimed to determine their current status in this area. In theory part, the importance of strategic planning was emphasized, information about the current status of foundation universities in Turkey were given. In the implementation section “current state analysis” in the plans were examined according to the document analysis within the scope of qualitative analysis, by reaching the strategic plans of foundation universities. Strengths of selected education activities of foundation universities were “variety of educational practices, education in English, characteristics of academic staff, student-academicians communication”.The weaknesses were “lack of promotional activities, human resources, information source, lack of technology and physical space”. Opportunity in educational activities of Universities are “growing demand for higher education, spread of lifelong learning, young population structure of Turkey, qualified labor needs of the Business world, increasing importance of vocational education, education in a foreign language needs, newly opened departments and programs”. Threats are “the presence of the newly established universities, increase in the number of universities, competitive environment, qualified students prefer state universities”.

Keywords
Strategic Planning, Current State Analysis, Foundation Universities

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri