2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessSınıf Öğretmenlerinin Türkçe Derslerinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri
(Primary School Teachers’ Perspectives Related to the Problems They Encountered in Turkish Lessons )

Author : Mehmet UYGUN  Mehmet KATRANCI  
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 4.1
Page : 255-270


Özet
Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde karşılaştıkları sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimselmodel kullanılmıştır. Elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemine başvurulmuştur. Çalışma, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Ankara ili merkezinde bulunan 8 ilköğretim okulunda görev yapan 40 sınıf öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırma kapsamında sınıf öğretmenleri ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve bu görüşmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen veriler frekans olarak tablo şeklinde sunulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre sınıf öğretmenlerinin Türkçe derslerinde programdan,öğrencilerden, öğrenme-öğretme sürecinden ve araçlar gereçlerden kaynaklanan sorunlarla karşılaştıkları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sınıf öğretmeni, Türkçe öğretim programı, karşılaşılan sorunlar

Abstract
The aim of this research is to identify the problems encountered by primary school teachers and to make suggestions to solve the problems. In the study the descriptive model was used. In the research, qualitative research method was used to collect, analyze and interpret the data.40 teachers from 8 primary schools chosen in Ankara in 2010-2011 academic year constituted the study sample. Semi-structured interview technique was used and a tape recorder was used during interview process in order to record the data. The data has been analyzed through descriptive analysis techniques. The assembled data were presented in schemas as the form of frequency. According to the findings of this study it is determined that primary school teachers encounter problems result from curriculum, students, learning-teaching process and materials.
website online online
most women cheat marriage affairs husband cheated
most women cheat read husband cheated


Keywords
Classroom teacher, Turkish Instruction Curriculum, problems encountered

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri