2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Öğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranış Düzeyleri
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarını hangi düzeyde sergilediklerini belirlemeye çalışmaktır. Bununla birlikte öğretmenlerin çalıştıkları okul kademesi, öğretmenlerin cinsiyeti ve mesleki kıdemlerinin okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarını sergilemeleri ile ilgili algılarında bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Elazığ ilinde her kademede görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Elazığ ilinde merkez ilçede bulunan dört ilkokul, beş ortaokul ve iki lisede görev yapan toplam 358 öğretmen ile yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; okul kademelerinde lisede görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarını daha fazla sergiledikleri belirlenmiştir.Öğretmenlerin cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine bakıldığında, kıdem arttıkça okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarını sergilediklerine yönelik algılarının ortalaması düşmüştür. Özellikle mesleğinin ilk beş yılında olan öğretmenlerin algılarının diğer gruplara oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda sonuçlara dayanılarak önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Okul Yöneticisi, Öğretmen Algısı, Öğretim Liderliği

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri