2017 Kasım Sayısı Türkçe
Home  |  Legal   |  News  |  Contact

Quick accessÖzet


Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeğinin (AHÖ) Türkçeye Uyarlanması
Bu araştırmanın amacı, Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeğini (Teven, McCroskey, & Richmond, 1998) Türkçeye uyarlamaktır. Sakarya ve Marmara Üniversitesi öğrencilerinden elde edilen verilerle gerçekleştirilen bu araştırmaya 115 kız ve 113 erkek olmak üzere toplam 228 üniversite öğrencisi katılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (?2= 167.07, sd=87, RMSEA= .064, RMR= .15, SRMR= .071, GFI= .91, AGFI= .88). Ölçeğin Cronbach’s alpha iç tutarlık katsayısı .67 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .05 ile .51 arasında sıralandığı ve %27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar, Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeği’nin Türkçe formunun araştırmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeği, Geçerlik, Güvenirlik, Doğrulayıcı Faktör Analizi

Advanced Search


Announcements


Adress :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Phone :0(376) 218 95 52 Fax :0(376) 218 95 53
Email :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri