2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimRol Kartlarının Konuşma Eğitimindeki Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi
(The Effects of Role Cards as Drama Technique on Success and Attitude in Teaching of Speaking Ability )

Yazar : Sedat Maden    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2.2
Sayfa : 23


Özet
Bu çalışmada, drama tekniklerinden rol kartları ile geleneksel öğretim yönteminin konuşma becerisi kazandırmaya yönelik akademik başarı ve Türkçe dersine yönelik tutum üzerindeki etkisini tespit etmek amaçlanmaktadır. Çalışma grubu, 2009–2010 akademik yılında Trabzon il merkezindeki bir ilköğretim okulunun 8. sınıflarında öğrenim gören 54 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere ait bilgiler (cinsiyet, yaş, daha önceki başarı notu) kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Kişisel bilgi formları ile ulaşılan daha önceki başarı notlarına ve ön test verilerine göre çalışma grubu; bir grup kontrol (n=29), diğeri ise deney (n=25) grubu olarak rastgele ayrılmıştır. Grupların konuşma becerisine ait veriler gözlem formu ile derse yönelik tutumlar ise tutum ölçeği ile toplanmış, sonuçları SPSS programı aracılığıyla, non-parametrik testler kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, drama yöntemi olarak rol kartlarının konuşma becerisi başarısı ve derse yönelik tutum üzerine geleneksel öğretime göre daha etkili olduğu görülmüştür. Buna ek olarak kontrol grubundaki öğrencilerin konuşma becerisi başarısında ve derse yönelik tutumları üzerine uygulanan yöntemin etkili olduğu ancak deney grubundaki öğrencilere göre daha düşük bir artış olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Konuşma, Drama, Rol Kartları, Geleneksel Öğretim, Başarı, Tutum.

Abstract
This study has aimed to determine the effects of role cards as drama technique and conventional learning method on academic success devoted to gain speaking ability and the attitude devoted to Turkish lesson. Working group consists of 54 students attended to 8th grade of a primary school in Trabzon in academic year of 2009-2010. Information about students (gender, age, previous grades) has been collected by personal information form. According to pre-test date and previous grades reached from personal information form, the working group has been randomly separated two groups: control group (n=29) and experimental group (n=25). Data on speaking ability of groups and attitudes devoted to lesson have been collected by observation form and attitude scale, respectively. Data were analyzed by using nonparametric tests in SPSS. As a result, role cards as drama technique has been more effective than conventional learning method on speaking ability success and the attitude devoted to the lesson. Additionally, the method applied to the students in control group has been effective on speaking ability success and the attitude devoted to the lesson, however it has been seen lower increase compared to the students in experimental group.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read


Keywords
Speaking, Drama, Role Cards, Conventional Learning, Success, Attitude.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri