2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTürkiye’de Yerel Demokrasi Açısından Kent Konseyleri Üzerine Bir Araştırma: Kütahya Kent Konseyi Örneği
(An Research on the City Council from Local Democracy in Turkey: Example of Kutahya City Council )

Yazar : Özgür ÖNDER  Erdal GÜLER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 881-902


Özet
Günümüz yönetsel yapısında “çok aktörlü” kurumlar ve “yerel demokrasi” anlayışı popülerlik kazanmaya başlamıştır. Bu tür anlayışın gerekliliğiyle “kent konseyleri” modeli tasarlanmıştır. Ülkemizde bu model, “katılımcılığı özendiren”, “kentin hak ve hukukun korunmasını sağlayan”, “paydaşları bir araya getiren” çok aktörlü yapılar olarak yer almaktadır. Dolayısıyla kent konseyleri, yerel demokrasinin geliştirilmesinde bir adım olarak görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, kent konseylerinin yerel demokrasi bağlamında etkinliğini değerlendirmektir. Araştırmada, nitel yöntemlerden mülakat tekniği kullanılmıştır. Nitel veriler, betimsel yöntemle analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırmanın evreni Kütahya ilidir. Çalışmanın örneklemi, belediye meclis üyeleri ve kent konseyi temsilcileridir. Araştırmada, kent konseylerinin yerel demokrasi bağlamında bekleneni vermekten uzak olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Demokrasi, Yerel Demokrasi, Kent Konseyleri, Belediye Meclis Üyeleri, Kütahya.

Abstract
Today an understanding of “multi-agent” institutions and “local democracy” has commenced to gain popularity in terms of an administrative perspective. The “city councils” model has been designed as a requisite for this perspective. The city councils, are multi-agent establishments which “encourage participation”, “ensure the protection of the right to the city”, and “gather the partners together”. In this sense, the city councils are assessed to be a step forward for strengthening local democracy. In this study, the effectiveness of the city councils in the context of local democracy is analysed. In this study, interviewing which is a part of qualitative research methods is used. Qualitative data is analysed and interpreted though descriptive method. The universe is the province of Kutahya. The study sample are city council members and city council representatives. In the study, it concluded that local democracy in the context of the city council is expected to conclude that far.

Keywords
Democracy, Local Democracy, City Councils, Municipal Council, Kutahya.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri