2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim1980 Sonrası Türk Şiirinde Divan Şiiri Nazım Şekillerinin Kullanımına Dair
(For the Use of Divan Poetry Verse Forms in the Turkish Poetry After 1980 )

Yazar : Mümine ÇAKIR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 653-684


Özet
Gelenek, geçmişte uzun zaman içinde oluşan kültürel birikimi ifade eder. Kültürel birikim içinde edebî gelenek de bulunur. Edebiyat geleneği diye ifade edilen edebî birikimlerin kalıplaşmış özellikleri vardır. Türk edebiyatında uzun zaman içinde oluşmuş bazı kalıplaşmış özelliklere sahip olan iki edebî gelenekten söz edilebilir. Bunlardan biri dîvân edebiyatı, diğeri de halk edebiyatı geleneğidir. Batı tesirinde 19. yüzyılda Modern Türk edebiyatı oluşurken gelenekle ilişki bir sorun olmuştur. Bu sırada geleneğe eleştirel bakılsa da zaman içinde modern Türk edebiyatında gelenekten yararlanma yoluna gidilir.Bu çerçevede özellikle şiirde, gelenekten yararlanan şairlerin başarılı eserler kaleme aldıkları ve geleneğin onların eserlerini çok yönlü olarak zenginleştirdiği görülmektedir. Bu makalede modern Türk edebiyatı ile gelenek ilişkisi ve gelenekten yararlanma ana hatlarıyla ele alınmaya çalışılacak ve dîvân şiiri geleneğine ait nazım şekillerinin 80 sonrası modern şiirde nasıl kullanıldığı ve şairlerin geleneği kullanırken geleneğe ne gibi yenilikler getirdiği örneklerle açıklanacaktır.

Anahtar Kelimeler
Gelenek, 80 Sonrası Türk Şiiri, Dîvân Şiiri, Nazım Şekilleri.

Abstract
Tradition expresses the cultural accumulation which was formed within a long time in the past. The literary tradition is also in the cultural accumulation. The literary accumulations which are also defined as Literary tradition have stereotyped characteristics. It can be mentioned about two literary traditions which have some stereotyped characteristics that were formed in a long time duration in the Turkish literature. One of these traditions is the Divan literature and the other one is the folk literature. While the Modern Turkish literature was forming under the Western influence in the 19th century, a problem was occurred related to the tradition. Despite the critical views towards the tradition, the utilization of tradition in the modern Turkish literature is preferred in the course of time. Within this framework, especially in the poetry, it is seen that the poets who utilized the tradition composed successful poems and the tradition enriched their works ambidextrously. In this article, the relation between modern Turkish literature and the tradition and utilization of the tradition will be handled generally and how the verse forms of divan poetry tradition were used in the modern poetry after 1980 and the novelties brought to the tradition by the poets while using tradition will be explained with samples.

Keywords
Tradition, Turkish Poetry after 1980, Divan Poetry, Verse Forms.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri