2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimMilliyetçiliğe Yönelik İki Kuramın Değerlendirilmesi: Modern Milliyetçi Kuram ve Etno-Sembolcü Milliyetçi Yaklaşım
(The Evolution of the Two Nationalism Theories: Modern Nationalism Theory and Ethno-Symbolism Nationalism Theory )

Yazar : Celalettin YANIK  Mustafa KARA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 559-582


Özet
Milliyetçilik, bugünün sosyal ve siyasal yapısını etkileyen önemli olgulardan biridir. Milliyetçilik, çoğu zaman, bir ideoloji, söylem, dil ve harekete geçirici siyasi eylem olarak ele alınmaktadır. Milliyetçilik, nihayetinde, bir doktrindir. Bu nedenle, milliyetçiliğin oluşumunu açıklamak için farklı kuramlar, ele alışlar geliştirilmiştir. Bu ele alışların altında yatan unsur, milliyetçiliğin siyasal, toplumsal ve kültürel hayatta yarattığı etkileme düzeylerinin nasıl ve ne şekilde gerçekleştiğine yöneliktir. Milliyetçiliğe ilişkin geliştirilen kuramsal yaklaşımlardan modern milliyetçi kuram, onun modern bir olgu olduğuna işaret eder. Modernite ile birlikte yaşanan toplumsal, siyasal ve ekonomik dönüşümler, pratikte ve söylemde ulus düşüncesiyle bütünleşik olarak milliyetçiliğin gelişim aşamalarından ilkini oluşturduğunu ifade eder.Etno-sembolcü yaklaşım ise, milliyetçiliğin salt modernleşme süreci ile başlangıcını kabul etmenin hatalı olabileceği yargısından yola çıkarak, onun modern öncesi dönemde etnik unsurlar bağlamında açıklanması gerektiği ve yine mitlerin, köken anlayışlarının semboller ve simgeler aracılığıyla kitleler üzerindeki hâkimiyetini esas alarak yaklaşılması gerektiğini varsayar. Bu anlamda, bu makale, milliyetçilik ile ilgili geliştirilen iki kuramın ayrıntılı bir değerlendirmesini sunarak, onun hangi bağlamlarda ele alınması gerektiğine ilişkin varsayımlarda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Ulus, Milliyetçilik, Modern Milliyetçilik Kuramı, Etno-Sembolcü Milliyetçilik Yaklaşımı.

Abstract
Nationalism is one of the significant facts which influences today’s social and political structure. Nationalism is mostly discussed as an ideology, discourse, language, and mobilizing political action. Nationalism is ultimately a doctrine. The factor that underlying these discussions is directed towards how and in what way the occurrence of the affect the level of political, social, and cultural which are created by nationalism. The modern nationalist theory, which is one of theoretical approaches about nationalism, indicates that nationalism is a modern fact. Again, this theory states that in practice and discourse the social, political and economic transformations, which have been lived together with the modernity, constituted the first of the development stage of nationalism which integrated with the national idea. The ethno-symbolic approach is based on the judgment that the acceptance of the idea that the nationalism begins with absolute modernization process, may be wrong. It should be explained in the context of ethnic elements in the pre-modern period and again this approach assumes that nationalism should be understood by the taking into account of the myths, origins understanding’s dominance over the masses through symbols and icons. In this sense, this article presents a detailed assessment of the two theories of nationalism and makes an assumption about in which contexts it should be discussed.

Keywords
Nation, Nationalism, Modern Nationalism Theory, Ethno-Symbolism Nationalism Approach.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri