2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimKöy Sakinlerinin Gelecekten Beklentilerinde Köyün Yeri: Çankırı Ünür Köyü Örneği
(The Village in the Expectations of the Rural Residents: The Case of Unur Village in Cankiri )

Yazar : Hakan ARSLAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 471-496


Özet
20. yüzyılın başından itibaren Amerika’da gelişmeye başlayan kır sosyolojisi, Türkiye’de de önemli bir çalışma alanı olarak ortaya çıkmış ve özellikle 1930-80 arası dönemde çok sayıda alan araştırması yapılmıştır. 1980 sonrası dönemde, çalışmaların sayısı azalsa da bu alana yönelik ilgi devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı, en genel haliyle Anadolu köylüsünün, içinde yaşadığı köyle kurduğu (ya da artık kuramadığı veya kopmak üzere olan) bağı betimlemektir. Bu amacı gerçekleştirmek için göç ve göçle ilişkili/ilişkilendirilebilecek konular öne çıkarılmış ve özellikle köylülerin, çocuklarının geleceği ile ilgili beklentilerinin ve evlilik çağındaki gençlerin eş tercihlerinin (yerleşim yeri değişkeni çerçevesinde), köy yerleşimi ve çiftçilikle olan bağın kuvvetine ilişkin veri sunabileceği düşünülmüştür.Alandan toplanan verilerin analizi, köyden dışarıya yoğun bir göç olduğunu ve daha da önemlisi köy halkının, çocuklarının geleceğine ilişkin beklentileri içerisinde bir üretim ve çalışma mekanı olarak köyün yer almadığını göstermiştir. Veriler araştırmacı ve bir grup sosyoloji bölümü öğrencisi tarafındanAralık 2014’deOrta Anadolu’nun küçük bir ili olan Çankırı’ya bağlı orta büyüklükte bir köy olan Ünür’de toplanmıştır. Köydeki hanelerin tamamına ulaşılmaya çalışılmış ve anket formları hane reisi veya eşine (eğer evde değillerse yaşça en büyük çocuğa), yüz yüze görüşme yoluyla uygulanmıştır. Toplam 235 katılımcıdan toplanmış olan veriler SPSS 21 istatistik paket programında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kır/Köy Sosyolojisi, Köy, Köy Algısı, Göç, Çankırı

Abstract
Having started to develop in the United States in early 20th century, Rural Sociology emerged as an important field also in Turkey and many field studies were conducted especially in the period between1930-80. In the period after 1980, despite a decline in the number of studies, the interest in this area continues. Broadly, the aim of this study is to describe the bond – or the bond no longer exists or about to break off – between Anatolian peasant and his/her village he/she lives in. To achieve this goal, the issues related/ could be related to migration were highlighted. Especially, it was considered that the villagers, and their expectations about their children’s future, mate preferences of young in the age of marriage (in the framework of settlement variable) would offer data related to the strength of the bond with village settlement and farming. Analysis of data collected from the area shows that there has been a massive migration out ward the village, and more importantly, the village as a production and work environment does not take place within the villagers’ expectations related to the future of their children The data were collected from Unur, a mid-sized village, in Cankiri in December 3, 2014. We tried to reach all the residents in the village and conducted the questionnaires to the householder and the lady – if they were not at home, to the eldest child - through interview. Data collected from a total of 235 participants were analyzed using SPSS 21 statistical software package.

Keywords
Rural Sociology, Village, Understanding of Village, Migration, Cankiri

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri