2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖrgütsel Güven ve Akademik Özyeterlik Algısının Genel Sinizm ve Etik Dışı Davranışlara Etkisi
(The Effect of Organizational Trust and Academic Self-Efficacy Perception on Overall Cynicism and Unethical Behaviors )

Yazar : Bülent AKYÜZ  Mustafa KESEN Abdullah OĞRAK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 85-106


Özet
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin örgütsel güven ve akademik özyeterlik algılarının öğrencilerin genel sinizm ve etik dışı davranış eğilimlerini nasıl etkilediğini belirlemektir. Bu amaçla Adnan Menderes Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde öğrenim gören toplamda 491 kişilik bir örneklem üzerinde anket uygulanmasıyla veriler toplanmıştır. Tesadüfi örnekleme yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler beşli Likert skalasıyla sunulan ölçekler aracılığıyla elde edilmiştir. Örgütsel güven değişkeni üniversite yönetimine güven ve okul arkadaşlarına güven olmak üzere iki alt boyutta değerlendirilirken, akademik özyeterlik algısı, genel sinizm ve etik dışı davranışlar değişkenleri tek boyutta değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler faktör analizi, güvenirlik analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizleri vasıtasıyla analiz edilmiştir.Araştırma bulgularına göre akademik özyeterlik algısı ile yönetime güven genel sinizmi olumlu yönde anlamlı bir şekilde etkilerken, arkadaşlara güven genel sinizmi olumsuz yönde anlamlı bir şekilde etkilemektedir. Bunların yanında, akademik özyeterlik algısı etik dışı davranışları negatif yönde anlamlı bir şekilde etkilerken, örgütsel güven ile etik dışı davranışlar ve genel sinizm arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Ayrıca, akademik özyeterlik algısının örgütsel güven-genel sinizm ve örgütsel güven-etik dışı davranışlar arasındaki ilişkide aracılık rolünün bulunmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Örgütsel Güven, Akademik Özyeterlik, Sinizm, Etik Dışı Davranışlar, Yükseköğretim

Abstract
The aim of this study is to find out in what ways the organizational trust and academic self-efficacy perceptions of university students affect overall cynicism and unethical behavior tendencies. For this purpose, the data was gathered by a survey applied on a sample from 491 students studying at Adnan Menderes University and Çanakkale Onsekiz Mart University. By using random sampling method, the data was obtained through the scales presented with five point Likert scale. While organizational trust variable was assessed by two sub-dimensions as trust to the university administration and trust to friends; the variables of academic self-efficacy perception, overall cynicism and unethical behaviors were evaluated in one dimension. The data obtained was analyzed by factor analysis, reliability analysis, correlation analysis and regression analysis. Research findings show that whilst academic self-efficacy perception and trust to administration affect the overall cynicism significantly in a positive way; trust to friends affects the overall cynicism significantly in a negative way. Besides, while academic self-efficacy perception affects the unethical behaviors significantly in a negative way; no significant relation was found between organizational trust and unethical behaviors and overall cynicism. Furthermore, no mediator role of academic self-efficacy was determined in the relationships between organizational trust-overall cynicism and organizational trust-unethical behaviors.

Keywords
Organizational Trust, Academic Self-Efficacy, Cynicism, Unethical Behaviors, Higher Education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri