2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖrgütlerde Güç Olgusu ve Gücün Kullanımı
(Power Fact and Using Power in Organizations )

Yazar : Ayşem ÇALIŞKUR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7.1
Sayfa : 29-48


Özet
Bu çalışmanın amacı, örgütlerdeki güç olgusunu ilgili kavramlar ışığında açıklamaktır. Güç olgusu sosyo-psikolojik değişkenlerle Endüstri/Örgüt Psikolojisi çerçevesinde ele alınmış ve alandaki kuramsal bilgiler sunulmuştur. Güçsüzlükten güçlülüğe doğru akan gelişim süreci boyunca, insan farklı türlerde güç sahibi olmakta ve bunlardan farklı biçimlerde yararlanmaktadır. Örgüt içinde gerek resmî gerekse gayriresmî iletişimle algılanabilen sosyal güçten, yöneticiler ve çalışanlar etkilenmektedir. Örgütlerde güç kullanımı ile ilişkili kavramlar ( liderlik, kişiler arası ilişkiler, örgütsel bağlılılık, iş tatmini vb.) araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada güç olgusu örgütlerde güç kaynakları, otorite, politik davranış, etkileme, baskı, iktidar, güdülenme, istemli davranış, liderlik, güç mesafesi bağlamlarında derleme yöntemiyle incelenmiştir.Bu derlemenin, güç olgusu hakkında alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sonuçta örgütlerdeki güç ilişkileri hakkında genel bir çerçeve sunulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Güç, örgüt, güç kaynakları, güç kullanımı.

Abstract
The aim of this study, to explain power fact in consideration of related concepts in organizations. Power fact was viewed with social-psychological varaibles in Industrial-Organazitional context and theorotical knowledge is explained in this area. Throughout human development period, human have different power sources and have been using these from powerlesness to power. Managers and personnel are influenced from social power that can be perceived in both formal communication and informal communication in the organization. The investigations have been made using power and related variables (leadership, interpersonal relationship, organizational commitment, job satisfaction etc.) in organizations. In this study, power fact was investigated relationship among power sources, authority, political behaviour, influence, impression, administration, motivation, volitional behaviour, leadership, power distance with selected work method in organizations. This selected work is considered contibute to related power literature. At the end, a general perspective was intended to describe power relationship in organizations.

Keywords
Power, organization, sources of power, using power.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri