2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimAlgılanan Okul Yaşantıları Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
(Adaptation of Perceived School Experiences Scale to Turkish: Validity and Reliability Study )

Yazar : Kemal BAYTEMİR  Meltem AKIN KÖSTERELİOĞLU, İlker KÖSTERELİOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 597-608


Özet
Bu araştırmada öğrencilerin okul yaşantılarına yönelik algılarını belirlemek amacıyla Anderson-Butcher, Amorose, Iachini ve Ball (2012) tarafından geliştirilen “Algılanan Okul Yaşantıları Ölçeği”nin Türkçeye uyarlama çalışması yapılmıştır. Ölçeğin çalışma grubunu ortaokul ve lisede öğrenim gören 190 erkek ve 208 kız öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerlik çalışması kapsamında Doğrulayıcı Faktör Analiziyle (DFA) yapı geçerliği sınanmış ve ölçüt geçerliği incelenmiştir. DFA’da tüm t değerlerinin anlamlı olduğu ve modelin iyi uyum değerleri ürettiği görülmüştür. Ölçeğin kız ve erkek grup için ölçüm değişmezliği incelenmiş ve her iki grup için de geçerli olduğu görülmüştür.Ölçüt geçerliğinde Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeği ve Okul Yaşam Kalitesi Ölçeğinin “Öğretmenler” ve “Okula Yönelik Olumlu Duygular” alt boyutlarıyla orta ve yüksek düzeyde olumlu yönde anlamlı ilişkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışmasında Cronbach alfa değerlerinin tüm ölçek ve alt boyutlar için .83 ile .93 arasında değiştiği bulunmuştur. Beş hafta arayla yapılan test tekrar güvenirliğinde tüm ölçek ve alt boyutlar için .45 ile .81 arasında değişen değerler elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okul Yaşantıları, Akademik Motivasyon, Akademik İzleme, Okula Bağlılık, Doğrulayıcı Faktör Analizi

Abstract
This study addressed the Turkish adaptation study of “Perceived School Experiences Scale” developed by Anderson-Butcher, Amorose, Iachini ve Ball (2012) in order to identify student perceptions regarding school life. A working group of 190 males and 208 females attending secondary school and high school was used for the validity and reliability study of the scale. Under the framework of the validity study of the scale, the Confirmatory Factor Analysis (CFA) was used to test the construct validity, and the criterion validity was also analyzed. CFA results presented that all t values were significant and that the model generated good fit values. Measurement invariance of the test for males and females was also examined and it was found to be valid for both groups. Medium and high level relationships were found between the two sub-dimensions which are “Teachers” and “Positive Feelings towards School” and Perceived Social Competence Scale and School Life Quality Scale for criterion validity. In reliability study, Cronbach Alpha values were found to be between .83 and .93 for the whole scale and for sub dimensions. Test-retest reliability undertaken with five-week intervals provided values between .45 and .81 forth whole scale and sub dimensions.

Keywords
School Experiences, Academic Motivation, Academic Press, School Connectedness, Confirmatory Factor A

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri