2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖğretmenlerin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranış Düzeyleri
(Levels of School Principals’ Instructional Leadership Behaviors According to Teachers' Perceptions )

Yazar : Mehmet Fatih AYAZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 137-154


Özet
Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarını hangi düzeyde sergilediklerini belirlemeye çalışmaktır. Bununla birlikte öğretmenlerin çalıştıkları okul kademesi, öğretmenlerin cinsiyeti ve mesleki kıdemlerinin okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarını sergilemeleri ile ilgili algılarında bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma modeli olarak betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Elazığ ilinde her kademede görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılı Elazığ ilinde merkez ilçede bulunan dört ilkokul, beş ortaokul ve iki lisede görev yapan toplam 358 öğretmen ile yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; okul kademelerinde lisede görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarını daha fazla sergiledikleri belirlenmiştir.Öğretmenlerin cinsiyetleri arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine bakıldığında, kıdem arttıkça okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışlarını sergilediklerine yönelik algılarının ortalaması düşmüştür. Özellikle mesleğinin ilk beş yılında olan öğretmenlerin algılarının diğer gruplara oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda sonuçlara dayanılarak önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Okul Yöneticisi, Öğretmen Algısı, Öğretim Liderliği

Abstract
The aim of this study is to determine, according to teachers' perceptions of principals' instructional leadership behaviors they exhibit at what level. However, school teachers’ stage of their work, the gender of teachers and their seniority was investigated whether a difference in perception on exhibit of school principals' instructional leadership behaviors. Descriptive survey model has been used as a research model. The research population is teachers who work at all levels in the city of Elazığ. Research in the academic year 2013-2014 in the central district of the city of Elazığ, four primary, five secondary schools and two high school teachers was conducted with a total of 358 working. According to the survey are determined; high school teachers working in schools at different levels according to their perception of principals' exhibit more instructional leadership behaviors. A significant difference was not found between the genders of teachers. Considering the seniority of teachers, school principals' instructional leadership behaviors have dropped to exhibit, the perception of the average seniority increases. In particular, the teachers' perceptions of the profession have been identified in the first five years was higher than in the other groups. At the end of the study, recommendations were made based on the results.

Keywords
Instructional Leadership, School Principal, Teacher Perception

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri