2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimSağlık Sektöründe İşgören Motivasyonunun İnovasyon Performansına Etkileri
(Impacts of Employee Motivation in the Health Sector on Innovation Performance )

Yazar : Aykut EKİYOR  Selma ARSLANTAŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.2
Sayfa : 113-136


Özet
Bu çalışma sağlık sektörünün belirleyicilerinden olan medikal firmaların inovasyon amaçlı yenilik ve yaratıcılık çalışmalarında önemli görülen işgören motivasyonunun işletmelerin inovasyon performansına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla işyerinde yenilik ve yaratıcılık faaliyetleri sırasında bireylerin motivasyonunu arttıran faktörlere ve işyerindeki inovasyon algı düzeyine yönelik bir ölçek geliştirilerek çalışanların görüşleri toplanmıştır. Türkiye’de tıbbi cihaz sektöründe hizmet veren çok fazla firma olduğu için araştırma örneklemine Ankara ve İzmir’de tahmini 1000 çalışanı olan 115 firma dâhil edilmiştir. Anketi geçerli sayılan 151 çalışandan elde edilen veriler kullanılarak, değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Veriler betimsel istatistik yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Ayrıca frekans ve yüzde değerleri, T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Pearson Momentler Korelasyon Katsayısı hesaplanmıştır.Aşamalı Çoklu Regresyon Analizi yapılarak sonuçlar tablolaştırılmış ve yorumlanmıştır. Araştırma bulguları, işgören motivasyonundaki artışın, inovasyon performansını da olumlu yönde arttıracağını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
İnovasyon, Motivasyon, Sağlık Sektörü, Performans, Medikal

Abstract
In this study, the aim was to determine the impact of innovation performance of enterprises of the employee motivation which is seen as important in innovation aiming novelty and creativity performances in medical companies which are one of the determinants of the health sector. For this purpose, a scale was developed for the innovation and perception levels in the workplace and factors increasing the motivation of the individuals during the novelty and creativity performances in the workplace, and the opinions of the employees were identified. Because there are too many companies serving in the medical device sector in Turkey, the research sample in the study was selected from 115 companies from Ankara and İzmir with approximately 1000 employees. The significance between the variables was examined using data obtained from the current data gained from 151 employees. The data were evaluation by descriptive statistical methods. In addition, frequency and percentage value was calculated, the T-Test, One Way ANOVA and Pearson Product Moment Correlation was conducted. Also, gradual Multiple Regression Analysis has been conducted and the results have been interpreted with tables. The research findings have shown that the increase in employee motivation will increase the performance of innovation in the positive direction.

Keywords
Innovation, Motivation, Health Sector, Performance, Medical

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri