2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimYükseköğretimdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerilerinin Akademik Başarı Algıları ve Bazı Sosyo-demografik Değişkenlerle İlişkisi
(Relationship between Approaches to Learning and Study Skills and Some Demographic Characteristics of Undergraduate Nursing Students’ and Perceived Academic Achievement in Higher Education )

Yazar : Satı DİL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.1
Sayfa : 355-366


Özet
Bu araştırmada yüksek öğretimdeki hemşirelik öğrencilerinin öğrenme yaklaşımları ve çalışma becerilerine ilişkin bir betimleme yapmak amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin öğrenme yaklaşımları ile akademik başarı algıları ve bazı sosyo-demografik değişkenlerle ilişkisi de incelenmiştir. Tanımlayıcı kesitsel tipte yürütülmüş olan araştırma, 311 Hemşirelik öğrencisini kapsamaktadır.Çalışmanın verileri Öğrenme Yaklaşımları ve Çalışma Becerileri Ölçeği (ÖYÇBÖ) ve kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Veriler sayı, yüzde, t-testi, ANOVA, MANOVA, ve korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar; hemşirelik bölümü lisans öğrencilerinin ÖYÇBÖ’nün “stratejik ve derinlemesine öğrenme” yaklaşımını “yüzeysel- öğrenme yaklaşımına” göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek oranda tercih ettiklerini göstermiştir. Kız öğrencilerin ÖYÇBÖ’nün tüm alt boyutlarında erkek öğrencilerden anlamlı derecede daha yüksek puana sahip oldukları, kız ve erkek öğrencilerin stratejik öğrenmeyi diğer öğrenme yaklaşımlarından daha fazla tercih ettikleri belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğrenme Yaklaşımları, Çalışma Becerileri, Akademik Başarı, Hemşirelik eğitimi

Abstract
This study examines approaches to learning and study skills of undergraduate nursing students. Furthermore, this research attempts to investigate whether there is any difference in students’ approaches to learning in regards to some demographic characteristics and perceived academic achievement. This descriptive and cross-sectional study involves 311undergraduate students in Departments of Nursing. The data of the study have been gathered through the administration of The Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) by the researcher. Data were evaluated by numbers, percentages, means, standard deviations, ANOVA, pearson’s moment correlation coefficient and t- test. Some of the basic findings of the study can be outlined as follows: undergraduate nursing students preferred deep and strategic approaches significantly higher than surface approach. It was also found that both female students have ASSIST scores significantly higher than the male students, and all students’ preferred strategic approaches significantly higher than the others.

Keywords
Approaches to learning, study skills, academic achievement, nursing education

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri