2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimTürkiye’de Yaşayan Çerkeslerin Anadilde Eğitim Sorunlarının Sosyal Çözülme Doğrultusunda Analizi
(Analysing the Problems about Training the Mother Tongue of the Circassians in Turkey Accordance with the Social Resolvation )

Yazar : Gözde Yılmaz    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.1
Sayfa : 169-188


Özet
Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin yaşadıkları eğitim sorunlarının analizi, toplumsal problemleri saptamak ve çözüm üretmek yolunda önem arz etmektedir. Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin, eğitimde anadillerini kullanmaları sorununun sosyal çözülmeye yol açan aktörlerin içerisinde yer alıp almadığının çözümlenmesi ve mevcut sorunlara bu bağlamda çözüm önerilerinin getirilmesi, bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yönteminden doküman inceleme ve betimsel analiz teknikleri kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde ise, betimsel analiz yönteminden yararlanılmıştır.Araştırmada kullanılan dokümanlara 2011 yılından itibaren günümüzü kapsayan 5 yıllık süreci ele alacak şekilde ulaşılmış, medya haberleri incelenerek sorun teşkil eden haber bulgularının, sosyal çözülme kavramı ışığında çözümlemesine gidilmiştir. Araştırmada Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin, anadillerini kullanamamaları sonucu sosyal çözülme yaşadıkları ve kimlik sorunlarının mevcut olduğu şeklinde kimi sonuçlara ulaşılmış; Türkiye'de yaşayan Çerkeslerin anadilde eğitim sorunlarının çözümlenmesi, iletişim sürecine farklı düşünce kalıplarının ve isteklerinin dahil edilmesi yoluyla Agonistik politika perspektifinde ulaşılabilir olduğu şeklindeki önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Çerkesler, Anadilde Eğitim, Sosyal Çözülme, Medya, Agonistik.

Abstract
Analysis of the training problems of the Circassians in Turkey is important to determine the way to examine the social problems and produce solutions to these problems. Unvailing the problems about using the mother tongue in education for the Circassians in Turkey and analysing If these problems cause social resolvation constitute the main objective of this study. In this study, document analysis and descriptive analysis techniques were used as qualitative research methods. In the analysis of the data, descriptive analysis was used. Due to find the mother tongue training problems in education, documents have taken from media news from the date of 2011 since today’s media news for about 5 years and then, problematic findings of the report were detected to analyse the concept of social disorganization light. In this study, some of the problems which the Circassians in Turkey experienced showed that they face social disintegration and identity problems because of not being able to use their mother tongue. As recommendations, it was put forth that the adaptation of communication process and agonistic policy to the educational problems of the Circassians in Turkey is important rather then to apply for a ready solution recipe. Taking into account the existence of political risk, opening the consensus channels are also some of the recommendations of this research.

Keywords
Circassians, Train in the Mother Tongue, Social Resolvation, Media, Agonistic.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri