2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimŞaman Davulu Dinlemenin Ruhsal Duruma Etkisi
(The Effect of Shamanic Drum Listening on Mental Status )

Yazar : ALİ MARAUF ALASKAN  Ayşegül BİLGE Çağnur ŞARMAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6.1
Sayfa : 137-150


Özet
Bu çalışma şaman davulu dinlemenin ruhsal duruma etkisini belirlemek için girişimsel tipte vaka kontrol araştırması olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini bir üniversitenin konservatuar çalgı yapım bölümü öğrencileri oluşturmuştur (N=62). Araştırmada örnekleme gidilmemiş, evren örneklemi oluşturmuş, bu gruptan gönüllü olan öğrenciler araştırmaya dahil edilmiştir (N=24). Araştırmanın uygulanabilmesi için kurumdan ve katılımcılardan sözlü ve yazılı izinler alınmıştır. Girişim öncesi tüm gruba anket formları uygulanmıştır. Sonra vaka grubu oturumları yapılmıştır.Bu oturumlar hafta içi ardışık olarak, 10 gün boyunca, her oturumda şaman davulunun canlı olarak dinletilmesi şeklinde yürütülmüştür. Tüm girişimler sonunda anket formları hem vaka hem de kontrol grubuna yeniden uygulanmıştır. Vaka grubundaki bireylerin müdahale çalışması sonrasında stres, başetme, genel stres, sürekli kaygı, depresyon ve genel sağlık puanları düşmüş, öfke dışta ve öfke kontrol puanları artmış, sürekli öfke, öfke içte, durumluk kaygı puanlarında değişiklik olmamıştır. Vaka grubunun genel algıladıkları stres puanlarında müdahale öncesi ve sonrası istatistiksel açıdan anlamlı bir değişim saptanmıştır (p=0.004). Sonuç, şaman davulu dinleyen vaka grubunun stres düzeylerinin düştüğü, öfkelerini kontrol grubuna göre daha iyi ifade ederek kontrol edebildiği saptanmıştır. Şaman davulu dinlemenin ruh sağlığını olumlu etkilediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Şaman Davulu, Ruhsal Durum, Öfke, Depresyon, Müzikle Terapi, Kaygı.

Abstract
This study was planned to determine the effect of the mental condition of listening shaman drum as an interventional case-control study. Students of instrument making department of a university has created the universe of this research (N=62). In the study, the sample was not made; the universe examples had been created. From this group of students were included in this study voluntarily (N=24). Permission was taken from the institution and participants to apply the research. After the implementation of the form, case group sessions were conducted. These sessions happened consecutive days, 10 days, each session was conducted in the form of shaman drums listened alive. At the end of all attempts, questionnaires were re-applied to both case and control groups. After intervention study with the individuals in the case group; stress, coping, general stress, trait anxiety, depression and general health scores decreased, anger and anger control scores increased, trait anger, anger inside, if trait anxiety scores has not changed. A significant change was observed (p = 0.004) in general perceived stress scores of case group before and after intervention from a statistical point. As a result, it was observed that the audiences listening shamanic drumming group; their stress level decreases, expressing anger can control better than the control group has been found. It can be said that listening the shaman drum affect the mental health of people positively.

Keywords
Shaman Drum, Mental State, Anger, Depression, Music Therapy, Anxiety

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri