2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimOryantasyon Eğitim Programı Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Bir Araştırma
(Evaluation of Orientation Training Programme: A Research )

Yazar : Ramazan TİYEK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 5.1
Sayfa : 335-355


Özet
Fransızca bir kavram olan “oryantasyon”un kelime anlamı “uyumlaştırma, uyumlu hale getirme”dir. Oryantasyon eğitimi, çalışanların işe ilk girişlerinde, örgüte ve yapacakları işlere çabuk uyum sağlamaları amacıyla yapılmaktadır. Bu araştırmada, oryantasyon eğitiminin etkinliği değerlendirilmiştir. Bu kapsamda araştırmanın amacını; oryantasyon eğitimi alan çalışanların oryantasyon eğitimini değerlendirmeleri ve oryantasyon eğitiminde kendilerine aktarılan bilgilerle çalışmaya başladıktan sonra edindikleri bilgileri karşılaştırmaları oluşturmaktadır.Araştırma verileri anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmada toplam 242 anket değerlendirilmeye alınmıştır. Katılımcıların %68,5’i (166 kişi) oryantasyon eğitiminin sadece işe ilk girişte değil, çalışmaya başladıktan sonra da her yeni uygulamada yapılması gerektiğini düşünmektedir. Dikkat çeken diğer bir sonuç ise, oryantasyon eğitimlerinin kurum içi gezilerle desteklenmesi gerekliliği (%54,5 ve 132 kişi) olarak anlaşılmaktadır. Katılımcıların oryantasyon eğitimi ile ilgili değerlendirmeleri literatürü desteklemektedir. Ancak katılımcılar tarafından oryantasyon eğitiminin daha çok uygulamaya dönük olarak yapılması yönünde değerlendirmede bulunulması da dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli unsurdur.

Anahtar Kelimeler
Oryantasyon, Eğitim, Oryantasyon Eğitimi, Değerlendirme, Araştırma

Abstract
The concept of orientation which is a French word means harmonization, to make it compatible. Orientation training applied to the employees at the beginning of recruitment process in order to adapt quickly to the organization and their work. In this research, effectiveness of the orientation training was evaluated. In this context, the purpose of the research is composed of evaluation of orientation training of employees who participated orientation training, and compare the information transferred to them after the start of work.The research data was obtained using the questionnaire technique. Questionnaires were applied to 242 persons and evaluated in this research. 68.5% (166 people) of the participants' consider that orientation training is not only the first entry work, needs to be done after the start of each new application. Another remarkable result is that the necessity of trips in-house to support the orientation training (54.5% and 132 people) is understood. Participants’ evaluation on the orientation training supports the literature. However, assessments made by the participants in the direction of orientation training to be more practical is another important factor that should be taken into account.

Keywords
Orientation, Training, Orientation Training, Evaluation, Research.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri