2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimRelationship between GDP per Capita and Gender Parity in Primary Education: Evidence from Provinces of Turkey1
(Relationship between GDP per Capita and Gender Parity in Primary Education: Evidence from Provinces of Turkey1 )

Yazar : Sedat Gümüş    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2010
Sayı : 1.1
Sayfa : 133-153


Özet
Dünya genelinde ilköğretim çağındaki çocukların yaklaşık olarak beşte biri (115 milyon) okula gitmemektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, oku-la katılımda görülen büyük cinsiyet eşitsizliğinden dolayı okul dışındaki bu çocukların 60 milyondan fazlasını kız çocukları oluşturmaktadır (UNESCO, 2005). Türkiye, ilköğretim seviyesinde hem düşük okullaşmanın hem de yüksek oranda cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı gelişmekte olan ülkelerden biridir. Eğitimdeki cinsiyet eşitsizliğinin sosyal, kültürel ve coğrafik birçok nedeni olmakla birlikte, bu çalışma ekonomik gelişmişlik ile kız çocuklarının ilköğretime katılımları arasındaki ilişki konusuna odaklanmıştır. Daha önce yapılmış birçok çalışma ekonomik gelişmişlik ile hem genel okullaşma hem de cinsiyet eşitliği arasında güçlü bir bağın olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca, fakirliğin kadın eğitimi ve cinsiyet eşitliği üzerinde negatif etkisi ol-duğu da birçok çalışmada vurgulanmıştır. Daha önceki çalışmalara paralel olarak bu araştırma, Turkiye’deki illerin kişi başına düşen milli gelirleri ile bu illerin ilköğretim düzeyindeki cinsiyet oranları arasında istatistiksel ola-rak anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.
how often do women cheat on their husbands women that cheat read


Anahtar Kelimeler
Kız Çocuklarının Eğitimi, Cinsiyet, Ekonomi, İlköğretim, Okullaşma

Abstract
Globally, 115 million children, which is almost one in five of all primary school-age children in the world, are excluded from school. Due to the huge gender disparity especially in developing countries regarding to school par-ticipation, more than 60 million of the total out of school children are girls (UNESCO, 2005). Turkey is one of the developing countries which struggle with both low primary education enrollment and high gender disparity. Even though, there are many reasons for gender inequality in education such as social, cultural, and geographical barriers for girls, this study focuses on the relationship between economic growth and gender equality of pri-mary school access. Many previous studies show that economical growth is strongly related to both general school enrollment and gender equality in many cases. It is emphasized that poverty has a negative effect on women’s education and equity in education in a large number of studies. According to our results, there is a positive statistically significant relationship between the amounts of GDPs per capita of the provinces located in Turkey and gen-der ratios of the primary school enrollment of these provinces.
how often do women cheat on their husbands reasons women cheat on their husbands read
most women cheat click husband cheated


Keywords
Girls’ Education, Gender, Economy, Primary School, School Par-ticipation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri