2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim6-8. Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
(A Study on Students’ Attitudes towards Reading in terms of Some Variables at 6-8 GradeLevel )

Yazar : Ender Durualp  Enver DURUALP, Pınar ÇİÇEKOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 1
Sayfa : 159-174


Özet
Araştırmada, altı, yedi ve sekizinci sınıflara devam eden çocukların kitap, gazete ve dergi okuma ve kütüphane kullanım durumları ile bu özelliklerin okuma tutumlarını etkileyip etkilemediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Çankırı il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda öğrenim gören çocuklar oluşturmuştur. Araştırmaya, tabakalı örnekleme yöntemine göre belirlenen, alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyde yer alan altı ortaokulun 6-8.sınıflarına devam eden 241 kız, 269 erkek toplam 510 çocuk dâhil edilmiştir. Veriler “Genel Bilgi Formu” ve Özbay ve Uyar (2009) tarafından geliştirilen “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U veKruskal Wallis H testlerinden yararlanılmıştır. Sonuçta, kitap okumaya zaman bulan, annesi ve babası kitap okuyan, ailesi gazete alan, kütüphaneye haftada iki-üç kez giden çocukların okumaya yönelik tutum puanlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
website click online


Anahtar Kelimeler
Ortaokul, Okuma Tutumu, Kütüphane, Anne-Baba

Abstract
This study aims to examine secondary school students’ book, newspaper and magazine reading and library use habits and whether these traits affect their reading attitudes. The study population comprised children attending the secondary schools located in Çankırı under the Ministry of Education. Participants were a total of 510 children, 241 girls and 269 boys, who were attending the 6th-8th grades of 6 different secondary schools at the lower, middle and upper socioeconomic level. The children were selected through stratified sampling. Data were collected with“General Information Form”, andÖzbay and Uyar’s (2009) “Reading Attitude Scale for Elementary Second Stage Students”. Data were analysed by using the Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U, and Kruskal Wallis H tests. The results showed that children who spare time to read, whose parents read for them, whose family buy newspapers, who visit the library twice or three times weekly have significantly higher reading attitude scores (p<0,05).

Keywords
Elementary School, Reading Attitude, Library, Parents

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri