2017 Kasım Sayısı English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı ErişimÖzet


6-8. Sınıftaki Öğrencilerin Okumaya İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Araştırmada, altı, yedi ve sekizinci sınıflara devam eden çocukların kitap, gazete ve dergi okuma ve kütüphane kullanım durumları ile bu özelliklerin okuma tutumlarını etkileyip etkilemediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Çankırı il merkezindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda öğrenim gören çocuklar oluşturmuştur. Araştırmaya, tabakalı örnekleme yöntemine göre belirlenen, alt, orta ve üst sosyo-ekonomik düzeyde yer alan altı ortaokulun 6-8.sınıflarına devam eden 241 kız, 269 erkek toplam 510 çocuk dâhil edilmiştir. Veriler “Genel Bilgi Formu” ve Özbay ve Uyar (2009) tarafından geliştirilen “İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U veKruskal Wallis H testlerinden yararlanılmıştır. Sonuçta, kitap okumaya zaman bulan, annesi ve babası kitap okuyan, ailesi gazete alan, kütüphaneye haftada iki-üç kez giden çocukların okumaya yönelik tutum puanlarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,05).
website click online


Anahtar Kelimeler
Ortaokul, Okuma Tutumu, Kütüphane, Anne-Baba

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Kasım 2018 sayımız için makale kabul süreci başlamıştır

  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir.

  http://dergipark.gov.tr/jiss

  Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi için Nisan 2018'de yayınlanması maksadıyla makale kabul süreci sona ermiştir.


  Taranan İndeksler

  Dergimiz aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır:

  * EBSCOHost

  * DOAJ

  * Index Copernicus International

  *DRJI

  * ASOS Index

  * SCIPIO

  * ULRICHS

  * Arastirmax

  * Akademik Dizin

  * Türk Eğitim İndeksi (TEİ)

  * OAJI (Open Academic Journals Index)

  * SIS (Scientific Indexing Services)

  * Academic Resource Index

   

   


  Dergimize makale göndermek isteyenlerin dikkatine!


  Ekim 2018'den itibaren tüm işlemler Dergipark üzerinden gerçekleştirilecektir

  most women cheat read husband cheated


Adres :Uluyazı Kampüsü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası Zemin Kat No:12-13 - ÇANKIRI
Telefon :0(376) 218 95 52 Faks :0(376) 218 95 53
Eposta :sbedergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri